Visa allt om Sobo Sweden AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 289 899 245 530 314 997 243 913 235 706 245 565 217 985 207 139 161 244 188 301
Övrig omsättning 11 640 2 844 5 957 1 607 2 141 3 041 2 323 2 107 546 264
Rörelseresultat (EBIT) 30 442 17 846 16 035 -1 418 3 442 7 148 4 986 4 077 5 161 5 419
Resultat efter finansnetto 30 435 17 389 15 728 -1 787 2 945 6 901 4 562 4 004 5 212 5 632
Årets resultat 24 327 13 871 12 485 -1 447 2 255 5 388 2 990 2 612 3 122 4 134
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 882 45 648 48 251 63 683 35 678 42 362 39 840 28 667 6 717 3 408
Omsättningstillgångar 88 085 69 293 62 083 36 110 38 514 36 697 36 307 31 797 33 302 35 226
Tillgångar 128 966 114 941 110 335 99 793 74 193 79 059 76 147 60 463 40 020 38 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 235 47 920 37 057 24 571 26 018 25 764 19 570 15 982 13 322 10 700
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 3 537 4 429 4 366 3 554
Avsättningar (tkr) 4 321 2 812 2 127 1 886 2 544 2 871 2 327 1 722 1 485 1 215
Långfristiga skulder 4 751 6 918 13 062 31 226 12 033 17 156 20 064 13 660 1 786 0
Kortfristiga skulder 50 659 57 290 58 089 42 110 33 598 33 269 30 649 24 671 19 061 23 165
Skulder och eget kapital 128 966 114 941 110 335 99 793 74 193 79 059 76 147 60 463 40 020 38 634
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 1 252 1 265 1 747 455 320 495 588 661 526 788
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 696 58 019 57 839 38 866 34 283 30 747 23 194 19 731 18 392 22 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 021 21 931 19 618 14 322 12 165 11 551 8 645 7 365 6 886 8 984
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 301 539 248 374 320 954 245 520 237 847 248 606 220 308 209 246 161 790 188 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 177 178 140 140 128 112 78 68 68 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 638 1 379 2 250 1 742 1 841 2 193 2 795 3 046 2 371 2 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 459 572 389 374 385 419 407 371 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 865 27 008 29 732 8 098 10 319 13 018 8 690 6 126 6 720 6 792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,07% -22,05% 29,14% 3,48% -4,01% 12,65% 5,24% 28,46% -14,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,80% 15,54% 14,53% -1,42% 4,64% 9,44% 6,57% 6,96% 13,19% 14,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,59% 7,27% 5,09% -0,58% 1,46% 3,04% 2,29% 2,03% 3,27% 3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,27% 45,22% 37,68% 97,88% 29,28% 97,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,91% 4,89% 1,27% -2,46% 2,09% 1,40% 2,60% 3,44% 8,83% 6,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,68% 41,69% 33,59% 24,62% 35,07% 32,59% 25,70% 26,43% 33,29% 27,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,16% 120,20% 106,32% 84,69% 113,45% 107,33% 117,61% 128,88% 174,71% 152,07%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 10 824 13 305 20 420 14 226 14 827 17 013 11 155 8 375 6 972 7 066
Övrig omsättning 342 484 809 232 571 774 631 417 297 86
Rörelseresultat (EBIT) 755 826 1 811 -1 416 -147 341 813 1 151 386 474
Resultat efter finansnetto 969 773 1 809 -1 420 719 5 552 1 216 1 552 712 815
Årets resultat 1 897 1 531 1 101 204 1 189 5 723 816 1 310 621 740
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 548 7 124 6 448 5 918 6 079 6 243 3 487 2 931 2 817 3 056
Omsättningstillgångar 43 409 44 425 34 161 17 674 7 121 7 497 3 009 2 097 783 1 039
Tillgångar 49 957 51 550 40 609 23 591 13 200 13 740 6 496 5 028 3 600 4 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 902 8 005 9 474 8 373 8 169 8 980 3 257 2 941 1 831 1 710
Obeskattade reserver 2 701 2 102 1 264 866 1 055 1 148 826 544 561 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 33 83 215 118 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 354 41 443 29 838 14 270 3 761 3 493 2 413 1 542 1 209 1 829
Skulder och eget kapital 49 957 51 550 40 609 23 591 13 200 13 740 6 496 5 028 3 600 4 095
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 10 12 9 2 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 306 6 041 9 274 7 531 6 734 7 878 5 430 3 819 3 235 2 961
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 484 2 182 2 950 2 649 2 427 2 773 1 970 1 362 1 111 1 213
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 0 0 2 000 0 0 500 200 500
Omsättning 11 166 13 789 21 229 14 458 15 398 17 787 11 786 8 792 7 269 7 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 20 19 29 26 29 18 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 665 1 075 491 570 587 620 598 536 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 412 644 355 357 371 413 362 335 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 982 1 055 2 144 -1 220 -2 569 996 1 331 792 888
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,65% -34,84% 43,54% -4,05% -12,85% 52,51% 33,19% 20,12% -1,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,96% 1,60% 4,46% -6,00% 5,48% 40,46% 18,72% 30,91% 20,03% 21,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,04% 6,21% 8,87% -9,95% 4,88% 32,68% 10,90% 18,56% 10,34% 12,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,22% 22,41% 21,17% 23,93% 22,66% 23,53% 5,34% 6,63% -6,11% -11,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,03% 18,71% 25,76% 38,36% 68,12% 71,87% 60,06% 66,93% 63,02% 51,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,57% 107,20% 114,49% 123,85% 189,34% 214,63% 124,70% 135,99% 64,76% 56,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!