Visa allt om Lundgrens Primörer AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 80 860 91 215 86 949 78 100 74 903 73 592 72 993 79 099 78 435 68 120
Övrig omsättning 131 571 25 110 151 113 0 124 0 680
Rörelseresultat (EBIT) 90 -58 -20 -353 -821 455 1 790 1 981 1 445 988
Resultat efter finansnetto 109 -67 -83 -417 -864 402 1 748 1 927 1 389 901
Årets resultat -59 18 52 21 32 270 923 1 033 730 615
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 648 1 186 529 1 117 2 992 3 108 3 307 2 790 2 792 2 689
Omsättningstillgångar 9 620 12 886 19 560 17 712 11 389 12 559 11 700 9 003 8 281 5 822
Tillgångar 14 268 14 072 20 089 18 829 14 381 15 668 15 007 11 792 11 073 8 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 326 3 384 4 366 4 314 4 293 4 461 4 391 3 469 2 436 1 706
Obeskattade reserver 0 340 440 595 1 089 1 745 1 741 1 198 624 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 71 147 226 301 380 534 218 332 454
Kortfristiga skulder 10 942 10 277 15 135 13 695 8 697 9 082 8 342 6 909 7 681 6 138
Skulder och eget kapital 14 268 14 072 20 089 18 829 14 381 15 668 15 007 11 792 11 073 8 511
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 498 9 355 - - - - - 5 981 6 747 5 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 371 3 268 - - - - - 2 144 2 209 1 963
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 80 991 91 786 86 974 78 210 75 054 73 705 72 993 79 223 78 435 68 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 26 23 20 17 18 21 19 21 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 043 3 508 3 780 3 905 4 406 4 088 3 476 4 163 3 735 3 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 510 472 499 555 488 419 431 430 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 469 216 243 -107 -570 692 1 991 2 111 1 557 1 058
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,35% 4,91% 11,33% 4,27% 1,78% 0,82% -7,72% 0,85% 15,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,81% -0,41% -0,09% -1,87% -5,71% 2,90% 11,93% 16,81% 13,05% 11,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,14% -0,06% -0,02% -0,45% -1,10% 0,62% 2,45% 2,51% 1,84% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,22% 20,20% 19,36% 20,31% 19,22% 19,90% 21,50% 18,87% 19,24% 19,83%
Rörelsekapital/omsättning -1,63% 2,86% 5,09% 5,14% 3,59% 4,72% 4,60% 2,65% 0,76% -0,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,31% 25,93% 23,44% 25,38% 35,76% 37,16% 38,31% 37,34% 26,40% 22,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,25% 116,19% 116,97% 118,27% 113,35% 123,81% 124,93% 112,39% 93,13% 78,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!