Visa allt om AnAdAr Audit AB
Visa allt om AnAdAr Audit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 012 1 216 1 318 1 270 1 250 1 303 1 911 2 037 2 196 3 346
Övrig omsättning - - 967 932 976 873 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 318 525 1 635 1 721 1 687 1 602 1 291 476 57 324
Resultat efter finansnetto 1 676 1 318 2 072 1 830 1 728 1 620 1 298 519 287 428
Årets resultat 979 1 027 1 613 1 011 953 1 193 957 375 232 308
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 371 7 298 7 628 5 327 4 458 3 765 1 351 681 266 252
Omsättningstillgångar 1 625 1 473 251 946 695 396 1 749 1 999 1 678 2 538
Tillgångar 9 996 8 772 7 879 6 272 5 153 4 161 3 100 2 679 1 944 2 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 816 7 137 6 260 4 797 3 936 3 133 2 090 1 254 978 836
Obeskattade reserver 1 311 891 891 891 433 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 870 744 728 585 784 1 029 1 009 1 426 965 1 951
Skulder och eget kapital 9 996 8 772 7 879 6 272 5 153 4 161 3 100 2 679 1 944 2 789
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 433 277 349 349 404 355 360 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 469 458 10 0 0 0 24 12 0 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 145 139 139 83 109 123 133 1 027 271 1 096
Utdelning till aktieägare 380 300 150 150 150 150 150 120 100 89
Omsättning 1 012 1 216 2 285 2 202 2 226 2 176 1 911 2 037 2 196 3 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 012 1 216 1 318 1 270 1 250 1 303 956 2 037 2 196 1 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 76 614 596 382 478 502 281 1 394 631 715
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 318 525 1 635 1 721 1 687 1 603 1 292 479 82 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,78% -7,74% 3,78% 1,60% -4,07% -31,82% -6,19% -7,24% -34,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,82% 15,09% 26,49% 29,24% 33,67% 39,08% 41,97% 19,82% 15,12% 15,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 166,11% 108,88% 158,35% 144,41% 138,80% 124,79% 68,08% 26,07% 13,39% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,56% 23,37% 2,60% 9,68%
Rörelsekapital/omsättning 74,60% 59,95% -36,19% 28,43% -7,12% -48,58% 38,72% 28,13% 32,47% 17,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,42% 89,28% 88,27% 86,95% 82,58% 75,29% 67,42% 46,81% 50,31% 30,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,78% 197,98% 34,48% 161,71% 88,65% 38,48% 173,34% 140,18% 173,89% 130,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...