Visa allt om T.I.S. Tand och Implantat Specialistkliniken AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 5 377 3 491 4 130 3 740 4 519 4 021 4 212 4 169 5 136 4 641
Övrig omsättning 0 47 458 445 729 703 221 1 097 48 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 030 202 455 -46 309 303 443 1 179 674 577
Resultat efter finansnetto 936 201 455 -49 303 295 449 1 093 693 631
Årets resultat 577 160 254 -13 210 348 325 1 007 457 464
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 880 37 54 84 159 306 469 739 1 554 1 469
Omsättningstillgångar 889 1 017 1 033 719 1 021 1 106 1 320 1 728 874 800
Tillgångar 3 769 1 054 1 087 803 1 180 1 412 1 789 2 467 2 428 2 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 891 314 354 178 390 630 732 1 156 600 592
Obeskattade reserver 476 282 295 173 223 223 413 340 328 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 220 1 015 646
Långfristiga skulder 1 556 0 0 19 19 134 248 362 102 204
Kortfristiga skulder 846 457 438 434 547 425 397 388 383 491
Skulder och eget kapital 3 769 1 054 1 087 803 1 180 1 412 1 789 2 467 2 428 2 269
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 932
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 202 1 151 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 775 966 765
Utdelning till aktieägare 250 0 200 0 200 450 450 750 450 450
Omsättning 5 377 3 538 4 588 4 185 5 248 4 724 4 433 5 266 5 184 4 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 792 1 164 1 377 935 1 130 1 005 1 053 1 042 1 284 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 550 685 504 610 580 497 509 540 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 087 219 486 113 456 466 612 1 344 839 740
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,02% -15,47% 10,43% -17,24% 12,38% -4,53% 1,03% -18,83% 10,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,35% 19,17% 41,86% -5,73% 26,19% 21,46% 29,12% 48,07% 28,87% 28,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,17% 5,79% 11,02% -1,23% 6,84% 7,54% 12,37% 28,45% 13,65% 13,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,70% 77,03% 73,22% 73,98% 71,30% 73,02% 75,07% 74,50% 73,23% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,80% 16,04% 14,41% 7,62% 10,49% 16,94% 21,91% 32,14% 9,56% 6,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,49% 50,66% 53,74% 38,97% 47,79% 56,94% 58,92% 57,61% 35,25% 37,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,08% 222,54% 235,84% 165,67% 186,65% 260,24% 332,49% 445,36% 228,20% 162,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!