Visa allt om Johan Grant Consulting AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 142 1 949 1 568 2 057 1 545 3 145 6 342 5 957 5 937 5 997
Övrig omsättning 698 253 344 222 349 4 221 235 418 461 376
Rörelseresultat (EBIT) 37 590 179 357 -740 2 437 1 075 853 476 199
Resultat efter finansnetto 36 586 158 400 -679 2 457 1 011 789 343 179
Årets resultat 15 449 96 306 2 1 409 1 411 657 209 132
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 187 208 229 250 271 7 813 7 764 7 887 4 915
Omsättningstillgångar 1 240 1 670 899 923 1 700 3 186 2 621 2 376 2 151 1 857
Tillgångar 1 420 1 857 1 107 1 152 1 950 3 457 10 434 10 141 10 038 6 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 1 094 646 550 244 1 742 4 905 3 994 3 637 527
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 600 0 809 925 865
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 78 33 305 294 0 4 141 4 141 3 741 3 741
Kortfristiga skulder 733 685 428 298 1 412 1 116 1 388 1 197 1 735 1 638
Skulder och eget kapital 1 420 1 857 1 107 1 152 1 950 3 457 10 434 10 141 10 038 6 771
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 419 1 244 1 289 1 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 733 620 801 1 103
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 500 300 100
Omsättning 1 840 2 202 1 912 2 279 1 894 7 366 6 577 6 375 6 398 6 373
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 142 1 949 1 568 2 057 1 545 786 1 268 1 191 1 187 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 148 254 266 614 423 468 406 455 664
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 611 200 378 -719 2 448 1 125 924 487 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,41% 24,30% -23,77% 33,14% -50,87% -50,41% 6,46% 0,34% -1,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,61% 31,77% 16,17% 35,42% -34,41% 73,39% 10,54% 8,45% 4,83% 3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 30,27% 11,42% 19,83% -43,43% 80,67% 17,34% 14,39% 8,17% 3,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,99% 92,66% 98,02% 90,71% 86,86% 75,87% 100,00% 100,00% 98,47% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,40% 50,54% 30,04% 30,38% 18,64% 65,82% 19,44% 19,79% 7,01% 3,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,89% 58,91% 58,36% 47,74% 12,51% 63,93% 47,01% 45,61% 43,42% 17,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,17% 243,80% 210,05% 309,73% 120,40% 285,48% 188,83% 198,50% 123,98% 113,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!