Visa allt om Recycling i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 552 18 538 16 356 16 850 15 768 14 468 14 445 14 022 14 562 18 957
Övrig omsättning 8 203 23 30 57 35 0 57 46 9 7
Rörelseresultat (EBIT) 12 993 3 343 3 038 3 231 2 194 1 346 1 775 1 479 2 075 2 712
Resultat efter finansnetto 13 907 5 582 3 204 3 334 2 223 1 646 1 775 1 512 2 103 2 795
Årets resultat 162 4 152 1 408 2 265 1 513 1 389 961 1 211 1 458 1 635
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 179 13 460 17 078 14 331 13 285 9 687 8 739 11 629 9 553 9 539
Omsättningstillgångar 13 862 9 134 6 608 5 404 6 020 6 585 7 298 4 944 6 333 5 389
Tillgångar 28 041 22 594 23 686 19 735 19 305 16 272 16 037 16 574 15 886 14 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 323 13 162 11 010 11 402 10 637 10 323 9 934 9 974 8 763 9 104
Obeskattade reserver 3 793 4 283 3 809 3 819 3 595 3 474 3 897 3 407 3 513 3 542
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 132 132 132
Långfristiga skulder 0 2 886 2 820 1 781 2 246 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 925 2 263 6 047 2 733 2 827 2 475 2 206 3 061 3 478 2 149
Skulder och eget kapital 28 041 22 594 23 686 19 735 19 305 16 272 16 037 16 574 15 886 14 928
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 869 2 474 3 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 1 189 1 062 1 781
Utdelning till aktieägare 9 203 4 000 2 000 1 800 1 500 1 200 1 000 1 000 0 1 800
Omsättning 29 755 18 561 16 386 16 907 15 803 14 468 14 502 14 068 14 571 18 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 592 3 090 2 726 2 808 2 628 2 411 2 408 2 804 2 912 3 160
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 973 892 780 744 769 746 671 825 717 946
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 226 4 705 4 139 4 205 2 659 1 637 2 157 1 696 2 348 2 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,26% 13,34% -2,93% 6,86% 8,99% 0,16% 3,02% -3,71% -23,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 72,60% 25,09% 13,87% 17,20% 11,58% 10,20% 11,81% 9,46% 13,70% 19,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 94,46% 30,58% 20,08% 20,14% 14,17% 11,47% 13,11% 11,18% 14,94% 15,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,49% 68,27% 65,37% 61,89% 59,09% 57,15% 57,63% 55,89% 54,16% 60,93%
Rörelsekapital/omsättning -4,93% 37,06% 3,43% 15,85% 20,25% 28,41% 35,25% 13,43% 19,61% 17,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,80% 73,04% 59,03% 72,87% 69,62% 80,09% 80,90% 76,21% 72,41% 78,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,88% 401,15% 107,46% 195,68% 210,44% 262,42% 326,88% 157,17% 178,75% 250,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!