Visa allt om Seniorhusen Sverige AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 35 045 34 060 45 272 45 649 43 808 34 680 33 055 52 951 50 327 48 215
Övrig omsättning 393 761 2 315 1 885 1 816 993 669 1 707 1 435 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 612 9 406 8 102 7 923 7 919 6 447 10 464 15 446 14 866 14 976
Resultat efter finansnetto 6 584 8 702 7 215 5 918 4 537 76 133 12 107 8 323 10 616 9 191
Årets resultat 5 104 7 190 5 803 4 675 3 106 74 882 10 098 5 368 8 259 6 690
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 364 919 353 829 357 444 361 531 356 749 353 000 340 159 272 962 237 958 236 265
Omsättningstillgångar 9 013 23 254 21 453 17 400 23 222 33 478 9 211 28 455 14 778 14 569
Tillgångar 373 932 377 083 378 898 378 930 379 970 386 477 349 370 301 417 252 736 250 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 287 118 183 113 992 108 189 104 515 105 444 35 361 36 409 33 630 27 852
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 1 206 1 217 1 136
Avsättningar (tkr) 3 914 3 827 3 828 3 773 3 655 3 611 4 180 4 546 3 918 3 477
Långfristiga skulder 239 400 244 400 248 750 253 750 258 750 263 750 295 118 234 350 197 350 201 850
Kortfristiga skulder 13 331 10 674 12 328 13 217 13 050 13 672 14 710 24 907 16 622 16 520
Skulder och eget kapital 373 932 377 083 378 898 378 930 379 970 386 477 349 370 301 417 252 736 250 834
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 631 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 897 18 720 17 451 16 689
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 3 412 6 224 6 072 5 883
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 438 34 821 47 587 47 534 45 624 35 673 33 724 54 658 51 762 48 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 48 48 45 31 34 59 57 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 503 2 271 943 951 974 1 119 972 897 883 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 571 456 477 463 501 387 426 417 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 207 17 049 15 808 15 457 15 307 11 880 14 758 20 577 19 891 18 320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,89% -24,77% -0,83% 4,20% 26,32% 4,92% -37,57% 5,21% 4,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,72% 2,95% 2,58% 2,17% 2,15% 19,99% 3,99% 5,24% 5,95% 6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,07% 32,67% 21,59% 17,98% 18,68% 222,77% 42,13% 29,82% 29,86% 31,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,32% 36,93% 20,16% 9,16% 23,22% 57,11% -16,64% 6,70% -3,66% -4,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,37% 31,34% 30,09% 28,55% 27,51% 27,28% 10,12% 12,08% 13,31% 11,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,61% 217,86% 174,02% 131,65% 177,95% 244,87% 62,62% 114,24% 88,91% 88,19%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 700 2 700 1 652 2 381 3 702 3 037 0 0 0 0
Övrig omsättning 11 148 7 1 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 127 -1 710 -3 074 -2 722 -1 349 -246 -122 -377 -31 -29
Resultat efter finansnetto -1 505 669 -820 -1 936 -2 803 74 271 19 496 7 289 1 907 1 502
Årets resultat 15 1 916 739 236 -2 313 74 056 19 449 7 289 2 843 3 678
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 745 93 709 91 881 95 805 88 348 83 312 47 202 32 036 15 925 11 441
Omsättningstillgångar 4 050 16 362 14 202 2 976 12 995 17 578 12 738 7 962 174 3 647
Tillgångar 110 795 110 071 106 084 98 781 101 342 100 890 59 940 39 998 16 098 15 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 357 84 342 85 426 84 687 85 451 91 964 22 707 15 658 10 449 9 526
Obeskattade reserver 129 129 129 528 1 416 1 416 1 287 1 287 1 287 888
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 000 25 000 19 000 13 000 13 800 6 700 34 550 22 350 3 850 3 350
Kortfristiga skulder 2 309 600 1 528 566 676 810 1 396 703 512 1 324
Skulder och eget kapital 110 795 110 071 106 084 98 781 101 342 100 890 59 940 39 998 16 098 15 088
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 800
Omsättning 2 711 2 848 1 659 2 382 3 702 3 037 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 675 675 413 595 926 1 012 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 928 874 837 850 835 532 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 079 -1 612 -2 926 -2 678 -1 349 -246 -122 -377 -31 -29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 63,44% -30,62% -35,68% 21,90% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,89% 0,97% -0,09% -1,81% -0,53% 73,90% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -36,59% 39,44% -6,05% -75,14% -14,64% 2 454,92% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 64,48% 583,78% 767,19% 101,22% 332,77% 552,12% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,81% 76,72% 80,62% 86,15% 85,41% 92,25% 39,56% 41,66% 71,14% 67,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,40% 2 727,00% 929,45% 525,80% 1 922,34% 2 170,12% 912,46% 1 132,57% 33,98% 275,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!