Visa allt om El-fynd i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 25 505 20 187 24 568 8 963 30 036 25 783 17 069 15 857 13 834 15 771
Övrig omsättning 68 0 0 0 8 21 39 567 88 41
Rörelseresultat (EBIT) 2 566 632 1 490 2 694 758 3 006 595 2 746 2 205 -1 055
Resultat efter finansnetto 2 562 631 1 488 2 690 744 2 660 338 2 759 2 266 -1 039
Årets resultat 269 102 919 73 9 902 260 646 1 597 -798
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 80 0 0 1 6 15 637 837
Omsättningstillgångar 2 293 1 284 2 493 1 280 14 088 10 821 6 003 3 804 6 689 5 329
Tillgångar 2 293 1 284 2 573 1 280 14 088 10 822 6 009 3 819 7 326 6 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 530 262 1 160 241 2 268 2 259 1 356 1 096 1 950 1 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 366 366 366 366 366 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 763 1 023 1 413 1 039 11 454 8 198 4 286 2 357 5 010 4 813
Skulder och eget kapital 2 293 1 284 2 573 1 280 14 088 10 822 6 009 3 819 7 326 6 166
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 537 2 873 2 403 1 841 1 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 724 659 586 489 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 000
Omsättning 25 573 20 187 24 568 8 963 30 044 25 804 17 108 16 424 13 922 15 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 0 2 7 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 502 6 729 - 4 482 4 291 3 683 2 845 2 643 2 306 3 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 74 420 - 334 651 479 607 510 399 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 566 632 1 490 2 694 759 3 011 604 2 835 2 417 -823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,34% -17,83% 174,10% -70,16% 16,50% 51,05% 7,64% 14,62% -12,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 111,91% 49,22% 57,91% 210,47% 5,38% 27,79% 10,12% 72,40% 30,93% -16,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,06% 3,13% 6,06% 30,06% 2,52% 11,66% 3,56% 17,44% 16,38% -6,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,22% 11,29% 11,82% 46,99% 29,58% 36,02% 36,89% 45,12% 45,04% 20,05%
Rörelsekapital/omsättning 2,08% 1,29% 4,40% 2,69% 8,77% 10,17% 10,06% 9,13% 12,14% 3,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,11% 20,40% 45,08% 18,83% 18,13% 23,51% 27,32% 36,17% 30,30% 21,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,06% 125,51% 176,43% 123,20% 91,57% 80,81% 82,66% 86,08% 97,27% 87,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!