Visa allt om Motorgruppen Holding i Norr AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 4 080 3 600 3 460 2 760 4 700 4 860 3 249 4 876 4 509
Övrig omsättning 0 443 254 531 522 2 954 389 30 237 228
Rörelseresultat (EBIT) -466 -5 266 241 80 -983 -1 914 -1 710 -866 -351 -497
Resultat efter finansnetto -494 57 744 259 -12 -1 083 -2 456 41 292 5 933 -376 1 170
Årets resultat -507 63 021 2 504 3 57 11 465 43 034 6 045 2 675 9 963
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 372 21 372 23 595 22 563 22 563 13 519 24 236 25 141 22 993 22 248
Omsättningstillgångar 133 137 161 33 803 151 1 333 29 611 57 440 18 569 28 647 29 323
Tillgångar 21 505 158 533 57 398 22 714 23 896 43 131 81 675 43 710 51 640 51 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 088 68 595 5 574 3 069 3 066 14 009 45 543 22 010 15 965 22 890
Obeskattade reserver 5 290 5 290 5 290 8 300 8 400 8 400 4 300 4 300 4 600 3 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 988 1 243 746 0
Långfristiga skulder 0 81 403 39 306 10 161 10 548 18 267 16 169 12 651 20 734 22 156
Kortfristiga skulder 11 127 3 244 7 229 1 183 1 881 2 455 13 674 3 507 9 596 3 025
Skulder och eget kapital 21 505 158 533 57 398 22 714 23 896 43 131 81 675 43 710 51 640 51 570
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - 1 430 1 153 1 104 1 424 2 117 1 993 1 329 1 966 2 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 631 582 560 657 463 856 211 385 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 6 341 980 1 079 1 342 5 150 1 613 958 1 477 239
Utdelning till aktieägare 0 63 000 0 0 0 0 43 000 7 000 0 9 600
Omsättning 0 4 523 3 854 3 991 3 282 7 654 5 249 3 279 5 113 4 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 0 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 040 1 800 1 730 1 380 - 972 812 1 219 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 4 465 1 424 1 555 1 781 - 1 083 852 1 170 1 111
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -466 -5 266 241 80 -983 -1 914 -1 710 -866 -351 -497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 13,33% 4,05% 25,36% -41,28% -3,29% 49,58% - 8,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 36,42% 0,48% 0,46% -4,06% -4,61% 50,73% 13,84% -0,22% 2,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 1 415,29% 7,69% 3,01% -35,18% -42,28% 852,47% 186,21% -2,34% 33,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 3 282,28% 738,17% -29,83% -19,86% 577,79% 900,53% 463,59% 390,71% 583,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,85% 45,87% 16,90% 42,01% 40,25% 47,67% 59,87% 58,03% 37,86% 49,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,20% 4 228,14% 467,60% 12,76% 70,87% 1 206,15% 420,07% 529,48% 298,53% 969,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!