Visa allt om Avesta VVS-teknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 10 277 11 737 14 299 11 054 11 088 9 882 13 737 9 771 7 367 5 210
Övrig omsättning 2 79 63 51 - 109 108 110 45 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 003 210 2 193 187 299 26 995 718 823 238
Resultat efter finansnetto -1 020 190 2 176 184 299 25 989 708 801 197
Årets resultat 37 276 496 141 172 15 571 384 435 105
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20
Omsättningstillgångar 3 883 5 873 6 928 4 373 4 202 4 439 5 863 4 892 3 512 1 905
Tillgångar 3 883 5 873 6 928 4 373 4 202 4 439 5 863 4 893 3 517 1 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 979 1 942 1 666 1 170 1 029 858 1 342 971 787 352
Obeskattade reserver 230 605 785 759 760 685 685 435 255 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 429 0 37 0 0 0 134 0 235
Kortfristiga skulder 1 674 2 897 4 477 2 407 2 413 2 897 3 836 3 352 2 475 1 288
Skulder och eget kapital 3 883 5 873 6 928 4 373 4 202 4 439 5 863 4 893 3 517 1 926
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 304 331 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 999 - - - 2 684 2 219 3 182 2 274 1 123 1 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 117 - - - 821 639 1 042 840 537 534
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 200 200 0
Omsättning 10 279 11 816 14 362 11 105 11 088 9 991 13 845 9 881 7 412 5 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 11 11 11 9 8 11 9 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 468 1 067 1 300 1 005 1 232 1 235 1 249 1 086 1 473 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 498 466 418 399 364 393 395 401 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 003 210 2 193 187 299 26 996 722 833 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,44% -17,92% 29,36% -0,31% 12,20% -28,06% 40,59% 32,63% 41,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,83% 3,58% 31,65% 4,30% 7,14% 0,63% 16,99% 14,67% 23,40% 12,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,76% 1,79% 15,34% 1,70% 2,71% 0,28% 7,25% 7,35% 11,17% 4,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,12% 60,36% 61,82% 57,58% 57,34% 39,49% 63,22% 39,10% 57,30% 50,50%
Rörelsekapital/omsättning 21,49% 25,36% 17,14% 17,79% 16,13% 15,60% 14,76% 15,76% 14,08% 11,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,59% 41,10% 32,89% 40,29% 38,60% 31,37% 32,00% 26,40% 27,72% 20,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,96% 163,62% 130,65% 137,76% 134,60% 121,44% 134,18% 127,24% 115,52% 100,23%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...