Visa allt om Fastighets AB Ängsholmsgränd 5

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 28 347 27 295 25 045 21 729 14 813 14 499 17 642 17 824 17 464 17 305
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 359 1 397 605 -1 563 -7 812 4 510 6 521 5 989 5 576 2 777
Resultat efter finansnetto 2 115 -1 007 -2 019 -2 991 -7 811 3 691 6 523 5 990 5 576 2 777
Årets resultat -9 943 -9 780 12 161 48 357 157 060 2 879 2 244 1 292 10 503 -2
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 247 325 005 335 593 319 299 253 946 81 822 19 321 16 797 15 447 1 748
Omsättningstillgångar 2 832 2 229 289 424 271 099 206 799 3 541 2 877 3 073 7 845 2 416
Tillgångar 317 079 327 235 625 017 590 398 460 745 85 363 22 198 19 870 23 291 4 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 518 85 518 85 518 73 357 175 430 18 370 15 492 13 248 11 956 348
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 57 175 59 114 61 067 57 428 44 684 14 465 3 465 2 832 2 467 0
Långfristiga skulder 143 899 143 888 143 877 143 866 24 24 24 24 24 0
Kortfristiga skulder 30 487 38 714 334 554 315 747 240 607 52 504 3 216 3 766 8 845 3 815
Skulder och eget kapital 317 079 327 235 625 017 590 398 460 745 85 363 22 198 19 870 23 291 4 164
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 430 0 0 0 0 0
Omsättning 28 347 27 295 25 045 21 729 14 813 14 499 17 642 17 824 17 464 17 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 308 1 397 605 -1 563 -7 812 4 510 7 343 6 787 6 190 3 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,85% 8,98% 15,26% 46,69% 2,17% -17,82% -1,02% 2,06% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,73% 0,43% 0,10% -0,26% -1,70% 5,29% 29,39% 30,14% 23,94% 66,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,40% 5,12% 2,42% -7,18% -52,73% 31,12% 36,97% 33,60% 31,93% 16,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,34% 5,81% 2,99% -6,16% -51,52% 32,59% 38,52% 33,60% 31,93% 16,05%
Rörelsekapital/omsättning -97,56% -133,67% -180,20% -205,48% -228,23% -337,70% -1,92% -3,89% -5,73% -8,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,97% 26,13% 13,68% 12,43% 38,08% 21,52% 69,79% 66,67% 51,33% 8,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,29% 5,76% 86,51% 85,86% 85,95% 6,74% 89,46% 81,60% 88,69% 63,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!