Visa allt om Fastighets AB Swedenborgsgatan 39

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 27 442 25 853 26 748 25 867 24 973 24 862 24 216 23 552 23 122 22 747
Övrig omsättning 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 14 689 13 054 14 370 12 572 10 729 12 525 12 056 10 289 11 998 10 250
Resultat efter finansnetto 6 313 8 776 9 747 7 920 9 445 12 525 10 146 10 289 11 998 10 250
Årets resultat -4 402 -778 -1 283 177 4 121 4 060 1 938 1 227 94 -1
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 912 207 279 207 128 207 349 205 823 203 265 200 887 198 582 197 713 77 730
Omsättningstillgångar 281 504 435 225 289 213 210 176 176 634
Tillgångar 208 193 207 783 207 563 207 574 206 112 203 478 201 096 198 759 197 889 78 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 884 12 884 12 884 12 884 11 970 7 849 3 789 1 851 624 631
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 369 4 668 4 078 3 534 2 620 1 685 540 0 0 0
Långfristiga skulder 1 380 1 381 589 659 659 659 466 466 466 466
Kortfristiga skulder 188 560 188 850 190 013 190 497 190 864 193 285 196 302 196 442 196 800 77 267
Skulder och eget kapital 208 193 207 783 207 563 207 574 206 112 203 478 201 096 198 759 197 889 78 364
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 442 25 853 26 809 25 867 24 973 24 862 24 216 23 552 23 122 22 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 - 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 801 16 430 14 370 12 572 10 729 12 525 15 613 13 816 15 468 13 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,15% -3,35% 3,41% 3,58% 0,45% 2,67% 2,82% 1,86% 1,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,17% 6,28% 6,92% 6,06% 5,21% 6,16% 6,00% 5,18% 6,06% 13,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,37% 50,49% 53,72% 48,60% 42,96% 50,38% 49,79% 43,69% 51,89% 45,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,71% 51,34% 53,54% 48,86% 43,26% 50,47% 50,07% 43,69% 51,89% 45,06%
Rörelsekapital/omsättning -686,10% -728,53% -708,76% -735,58% -763,12% -776,57% -809,76% -833,33% -850,38% -336,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,19% 6,20% 6,21% 6,21% 5,81% 3,86% 1,88% 0,93% 0,32% 0,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,15% 0,27% 0,23% 0,12% 0,15% 0,11% 0,11% 0,09% 0,09% 0,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!