Visa allt om Fastighets AB Pilgatan 15

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 672 3 694 3 590 3 545 3 459 3 379 3 320 3 332 3 226 3 266
Övrig omsättning 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 441 1 677 1 793 1 666 1 189 900 1 737 1 822 1 894 1 919
Resultat efter finansnetto 1 085 677 703 1 016 1 189 446 1 738 1 823 1 896 1 920
Årets resultat -141 -961 -1 050 -572 250 2 318 7 -6 49 1
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 095 22 717 23 168 23 619 24 020 24 052 19 897 20 157 20 430 20 727
Omsättningstillgångar 42 073 42 222 42 736 40 514 462 344 159 189 189 191
Tillgångar 65 168 64 939 65 904 64 132 24 481 24 396 20 055 20 346 20 619 20 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 872 2 872 2 872 2 872 2 887 2 637 319 313 318 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 611 591 617 643 659 645 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 316 59 268 59 221 59 173 54 54 54 54 54 36
Kortfristiga skulder 2 369 2 207 3 195 1 444 20 881 21 058 19 683 19 979 20 246 20 533
Skulder och eget kapital 65 168 64 939 65 904 64 132 24 481 24 396 20 055 20 346 20 619 20 918
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 672 3 694 3 590 3 545 3 465 3 379 3 320 3 332 3 226 3 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 894 1 677 1 793 1 666 1 189 900 2 088 2 171 2 241 2 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,60% 2,90% 1,27% 2,49% 2,37% 1,78% -0,36% 3,29% -1,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,57% 2,58% 2,72% 2,60% 4,86% 3,69% 8,67% 8,96% 9,19% 9,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,34% 45,40% 49,94% 47,00% 34,37% 26,64% 52,35% 54,71% 58,74% 58,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,38% 45,56% 50,06% 47,19% 34,17% 26,78% 52,59% 54,68% 58,71% 58,76%
Rörelsekapital/omsättning 1 081,26% 1 083,24% 1 101,42% 1 102,12% -590,32% -613,02% -588,07% -593,94% -621,73% -622,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,41% 4,42% 4,36% 4,48% 11,79% 10,81% 1,59% 1,54% 1,54% 1,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 775,98% 1 913,09% 1 337,59% 2 805,68% 2,21% 1,63% 0,81% 0,95% 0,93% 0,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!