Visa allt om SpectraCure AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12
Nettoomsättning 2 941 5 749 3 248
Övrig omsättning 9 557 8 328 14 209
Rörelseresultat (EBIT) -25 734 -23 317 -13 565
Resultat efter finansnetto -25 379 -23 346 -13 692
Årets resultat -25 379 -23 341 -13 685
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 077 59 723 43 375
Omsättningstillgångar 94 343 130 795 56 815
Tillgångar 162 419 190 518 100 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 299 175 677 87 777
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 270 2 489 4 858
Kortfristiga skulder 11 850 12 352 7 555
Skulder och eget kapital 162 419 190 518 100 190
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2019-12
Löner till styrelse & VD 4 398 4 653 2 458
Varav tantiem till styrelse & VD 402 492 216
Löner till övriga anställda 8 919 8 624 4 646
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 -
Sociala kostnader 4 808 4 805 2 809
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 12 498 14 077 17 457
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 196 359 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 140 1 067 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 802 -20 650 -11 450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,84% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,51% -12,13% -13,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -856,75% -401,83% -414,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -121,39% -20,77% -256,90%
Rörelsekapital/omsättning 2 804,93% 2 060,24% 1 516,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,54% 92,21% 87,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 796,14% 1 058,90% 752,02%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 259 173 779 476 507
Övrig omsättning 12 498 14 077 15 274 17 457 10 921 3 469 3 274 298 735 1 211
Rörelseresultat (EBIT) -25 911 -23 291 -15 452 -13 753 -11 821 -8 697 -6 816 -5 751 -4 056 -5 600
Resultat efter finansnetto -25 386 -23 083 -15 298 -13 656 -11 814 -8 697 -6 372 -5 885 -4 346 -5 732
Årets resultat -25 386 -23 083 -15 298 -13 656 -11 814 -8 697 -6 372 -5 885 -4 346 -5 732
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 009 54 481 46 498 36 318 21 488 11 797 8 794 5 334 5 020 5 531
Omsättningstillgångar 95 100 131 532 158 813 57 189 47 459 2 914 19 972 8 760 533 1 037
Tillgångar 160 109 186 013 205 311 93 507 68 947 14 711 28 765 14 093 5 554 6 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 688 176 075 197 353 87 807 64 917 13 410 22 106 13 057 -3 110 1 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 3 000
Kortfristiga skulder 9 421 9 938 7 958 5 700 4 030 1 301 6 659 1 036 4 664 2 347
Skulder och eget kapital 160 109 186 013 205 311 93 507 68 947 14 711 28 765 14 093 5 554 6 568
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 398 4 653 2 362 2 458 1 398 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 402 492 264 216 119 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 919 8 624 7 042 4 646 4 162 2 860 2 051 1 237 249 1 141
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 808 4 805 3 038 2 809 1 825 989 663 412 72 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 498 14 077 15 274 17 457 10 921 3 728 3 447 1 077 1 211 1 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 16 13 12 8 5 3 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 32 35 260 476 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 140 1 067 761 728 627 489 557 552 402 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 352 -22 785 -15 050 -13 454 -11 640 -7 529 -6 679 -5 697 -2 870 -3 095
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% 49,71% -77,79% 63,66% -6,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -59,12% -22,00% -40,80% -72,99% -85,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -3 357,92% -3 658,38% -738,13% -851,68% -1 103,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - -441,31% -1 132,37% 94,09% 100,00% 86,59%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 622,78% 7 695,38% 991,53% -867,86% -258,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,12% 94,66% 96,12% 93,90% 94,15% 91,16% 76,85% 92,65% -56,00% 18,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 009,45% 1 323,53% 1 995,64% 1 003,32% 1 177,64% 223,98% 299,92% 845,56% 11,43% 44,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!