Visa allt om I of Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 4 910 3 722 4 547 4 561 3 858 4 233 3 304 3 170 3 611 2 813
Övrig omsättning 145 26 4 8 19 62 0 229 33 16
Rörelseresultat (EBIT) 1 588 633 1 344 1 500 784 1 316 30 459 1 211 427
Resultat efter finansnetto 1 589 630 1 342 1 500 781 1 313 27 456 1 209 423
Årets resultat 1 521 602 1 277 1 244 445 747 96 245 631 239
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 640 620 600 412 373 335 532 672 755 279
Omsättningstillgångar 3 410 3 076 3 761 4 060 3 452 3 140 2 031 2 132 1 871 1 316
Tillgångar 4 050 3 696 4 361 4 473 3 825 3 476 2 563 2 804 2 626 1 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 553 1 732 2 330 2 253 1 508 1 464 1 116 1 420 1 376 745
Obeskattade reserver 226 586 742 1 054 1 165 979 653 777 669 297
Avsättningar (tkr) 713 634 558 480 405 333 254 176 88 0
Långfristiga skulder 180 89 193 188 233 275 250 72 132 247
Kortfristiga skulder 379 656 538 498 513 426 290 359 363 307
Skulder och eget kapital 4 050 3 696 4 361 4 473 3 825 3 476 2 563 2 804 2 626 1 595
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 274 1 194 1 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 668 641 554
Utdelning till aktieägare 1 000 700 1 200 1 200 500 400 400 400 200 0
Omsättning 5 055 3 748 4 551 4 569 3 877 4 295 3 304 3 399 3 644 2 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 637 1 241 1 516 1 520 1 286 1 411 1 101 1 057 1 204 938
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 886 889 837 771 802 761 741 677 647 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 626 672 1 364 1 520 804 1 387 233 662 1 404 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,92% -18,14% -0,31% 18,22% -8,86% 28,12% 4,23% -12,21% 28,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,26% 17,13% 30,82% 33,65% 20,50% 37,86% 1,17% 16,37% 46,12% 26,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,38% 17,01% 29,56% 33,00% 20,32% 31,09% 0,91% 14,48% 33,54% 15,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,73% 65,02% 70,88% 78,10% 76,18% 64,12% 52,69% 55,93% 41,76% 35,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,39% 59,23% 66,70% 68,75% 63,18% 64,09% 63,42% 72,26% 72,27% 61,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 899,74% 468,90% 699,07% 815,26% 672,90% 737,09% 700,34% 593,87% 515,43% 428,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!