Visa allt om Färskvaruhuset i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 432 169 416 127 266 550 396 212 516 825 518 403 543 858 531 102 503 636 501 319
Övrig omsättning 0 131 2 149 1 274 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 734 17 414 2 400 8 408 18 546 18 479 22 334 23 975 19 283 24 173
Resultat efter finansnetto 11 666 19 931 3 127 10 118 20 740 18 302 24 430 27 443 21 163 27 589
Årets resultat 116 316 90 5 986 121 43 287 210 77 21 476
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 151 639 690 1 011 1 393 1 605 1 695 2 354 2 406 2 626
Omsättningstillgångar 39 140 38 961 32 479 36 028 45 347 47 454 47 626 43 303 39 234 41 078
Tillgångar 40 291 39 600 33 169 37 039 46 740 49 059 49 321 45 657 41 640 43 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 728 14 612 14 296 14 206 8 220 8 099 8 056 7 769 7 559 7 482
Obeskattade reserver 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 563 24 988 18 873 20 333 38 520 40 960 41 265 37 888 34 081 36 222
Skulder och eget kapital 40 291 39 600 33 169 37 039 46 740 49 059 49 321 45 657 41 640 43 704
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 1 671 2 989 2 989 2 989 2 844 2 049 1 933 1 940 2 420 2 376
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 004 8 261 10 169 12 318 12 208 13 855 13 383 13 471 11 406 11 649
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 813 4 720 5 413 5 744 6 176 6 646 6 349 5 952 6 348 5 050
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 432 169 416 258 268 699 397 486 516 825 518 403 543 858 531 102 503 636 501 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 23 27 33 34 35 35 34 34 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 644 18 092 9 872 12 006 15 201 14 812 15 539 15 621 14 813 14 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 724 710 661 651 674 637 650 610 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 008 17 695 2 745 8 945 19 096 19 102 22 934 24 560 19 670 24 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,86% 56,12% -32,73% -23,34% -0,30% -4,68% 2,40% 5,45% 0,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,40% 50,41% 9,45% 27,33% 44,38% 37,67% 49,54% 60,12% 50,84% 63,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,74% 4,80% 1,18% 2,55% 4,01% 3,56% 4,49% 5,17% 4,20% 5,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,71% 13,19% 14,22% 12,96% 12,64% 12,56% 12,23% 12,73% 11,96% 12,67%
Rörelsekapital/omsättning 3,14% 3,36% 5,10% 3,96% 1,32% 1,25% 1,17% 1,02% 1,02% 0,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,55% 36,90% 43,10% 43,62% 17,59% 16,51% 16,33% 17,02% 18,15% 17,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,66% 125,70% 153,51% 155,27% 100,52% 99,43% 98,24% 97,83% 96,85% 95,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!