Visa allt om Stadsrum Fastigheter Grinden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 43 877 36 684 34 786 30 134 32 393 31 294 32 097 30 816 29 488 29 172
Övrig omsättning 174 110 73 388 90 56 2 998 16 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 29 404 18 339 21 875 16 901 18 971 13 983 10 380 15 583 18 807 19 126
Resultat efter finansnetto 22 289 14 986 18 484 12 386 17 942 54 708 6 642 9 794 13 739 11 629
Årets resultat 6 310 10 429 2 223 8 335 2 287 46 670 4 841 5 967 10 715 8 956
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 230 298 104 284 003 285 159 250 223 248 167 250 643 255 563 259 789 261 775
Omsättningstillgångar 66 323 4 690 22 583 13 796 189 876 163 329 136 722 133 843 28 326 25 057
Tillgångar 375 553 302 794 306 586 298 955 440 099 411 496 387 365 389 406 288 115 286 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 634 92 324 81 895 96 279 87 944 85 658 38 988 34 146 22 560 20 703
Obeskattade reserver 108 0 5 857 5 857 3 390 3 390 3 390 2 305 0 0
Avsättningar (tkr) 14 710 12 014 8 354 0 0 0 0 0 5 619 5 093
Långfristiga skulder 223 080 183 080 183 080 183 080 0 295 967 309 234 326 222 250 000 250 000
Kortfristiga skulder 39 021 15 376 27 400 13 739 348 765 26 481 35 753 26 732 9 936 11 036
Skulder och eget kapital 375 553 302 794 306 586 298 955 440 099 411 496 387 365 389 406 288 115 286 832
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 051 36 794 34 859 30 522 32 483 31 350 35 095 30 832 29 488 29 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 528 21 149 24 681 19 454 21 422 16 434 12 831 21 710 21 193 21 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,61% 5,46% 15,44% -6,97% 3,51% -2,50% 4,16% 4,50% 1,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,32% 6,06% 7,14% 5,65% 4,89% 14,15% 2,68% 4,01% 6,53% 6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 79,79% 49,99% 62,88% 56,09% 66,49% 186,11% 32,34% 50,61% 63,78% 65,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,22% -29,13% -13,85% 0,19% -490,50% 437,30% 314,57% 347,58% 62,36% 48,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,29% 30,49% 28,20% 33,73% 20,58% 21,46% 10,75% 9,23% 7,83% 7,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,97% 30,50% 82,42% 100,41% 54,44% 616,78% 382,41% 500,68% 285,08% 227,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!