Visa allt om Centria Grinden AB
Visa allt om Centria Grinden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 816 29 488 29 172 28 839 27 757 25 707 20 637 20 384 17 323 16 807
Övrig omsättning 16 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 583 18 807 19 126 18 210 18 008 15 802 12 680 12 382 10 263 9 728
Resultat efter finansnetto 9 794 13 739 11 629 10 784 7 567 6 383 7 738 5 486 5 098 5 624
Årets resultat 5 967 10 715 8 956 8 411 6 355 4 704 5 703 4 030 3 788 4 043
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 255 563 259 789 261 775 260 834 261 130 263 497 265 409 204 947 135 847 137 015
Omsättningstillgångar 133 843 28 326 25 057 37 662 33 817 35 146 14 191 16 029 22 099 10 120
Tillgångar 389 406 288 115 286 832 298 496 294 947 298 643 279 600 220 976 157 946 147 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 146 22 560 20 703 18 868 16 754 10 399 8 658 7 335 4 374 3 361
Obeskattade reserver 2 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 5 619 5 093 4 572 3 975 2 763 2 142 1 670 1 800 1 569
Långfristiga skulder 326 222 250 000 250 000 250 000 263 484 263 484 263 484 203 484 133 120 133 120
Kortfristiga skulder 26 732 9 936 11 036 25 056 10 734 21 997 5 316 8 487 18 652 9 085
Skulder och eget kapital 389 406 288 115 286 832 298 496 294 947 298 643 279 600 220 976 157 946 147 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 832 29 488 29 172 28 839 27 757 25 707 20 637 20 384 17 323 16 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 710 21 193 21 493 20 577 20 375 18 164 14 555 14 212 11 507 10 973
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% 1,08% 1,15% 3,90% 7,97% 24,57% 1,24% 17,67% 3,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,01% 6,53% 6,71% 6,18% 6,20% 5,42% 4,57% 5,68% 6,79% 6,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,61% 63,78% 65,93% 63,99% 65,86% 63,00% 61,97% 61,57% 61,95% 59,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 66,38% 67,80% 64,67% 64,89% 64,16% 63,11% 59,95%
Rörelsekapital/omsättning 347,58% 62,36% 48,06% 43,71% 83,16% 51,15% 43,01% 37,00% 19,90% 6,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,23% 7,83% 7,22% 6,32% 5,68% 3,48% 3,10% 3,32% 2,77% 2,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 500,68% 285,08% 227,05% 150,31% 315,05% 159,78% 266,95% 188,87% 118,48% 111,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...