Visa allt om Jergo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Nettoomsättning 41 423 30 626 27 589 29 562 27 680 29 954 29 584 39 095 39 941 35 794
Övrig omsättning 6 0 999 194 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 057 1 636 4 038 1 917 1 291 1 482 1 303 4 428 6 109 1 185
Resultat efter finansnetto 7 165 1 622 3 891 1 939 1 305 1 488 1 341 4 920 6 229 1 270
Årets resultat 4 930 933 2 222 1 316 6 260 1 282 1 045 3 591 4 634 1 219
Balansräkningar (tkr)
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 905 2 127 1 831 1 932 2 068 2 724 3 406 3 681 4 768 4 674
Omsättningstillgångar 17 721 11 647 14 475 12 967 13 094 18 917 15 453 16 147 16 344 13 974
Tillgångar 19 626 13 774 16 306 14 899 15 162 21 642 18 859 19 828 21 112 18 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 468 4 538 4 605 2 383 8 567 7 306 6 024 4 979 7 388 5 504
Obeskattade reserver 4 177 2 691 2 277 1 232 1 004 7 746 7 935 7 971 7 562 7 317
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 981 6 545 9 424 11 284 5 592 6 590 4 900 6 878 6 162 5 827
Skulder och eget kapital 19 626 13 774 16 306 14 899 15 162 21 642 18 859 19 828 21 112 18 648
Löner & utdelning (tkr)
2022-10
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 1 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 457 8 399 9 495 7 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 475 3 729 4 282 4 514
Utdelning till aktieägare 5 000 2 000 1 000 0 7 500 5 000 0 0 6 000 1 500
Omsättning 41 429 30 626 28 588 29 756 27 680 29 954 29 584 39 095 39 941 35 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 11 13 14 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 766 2 784 2 508 2 687 2 516 2 723 2 276 2 793 3 072 2 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 179 1 051 967 973 1 002 929 935 931 1 151 1 058
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 517 2 075 4 690 2 574 1 998 2 384 2 315 5 289 6 917 2 066
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,25% 11,01% -6,67% 6,80% -7,59% 1,25% -24,33% -2,12% 11,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,55% 12,01% 24,79% 13,02% 8,61% 6,88% 7,11% 24,82% 29,55% 6,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,32% 5,40% 14,65% 6,56% 4,71% 4,97% 4,53% 12,59% 15,62% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,56% 54,57% 64,44% 56,94% 58,74% 51,42% 59,63% 55,00% 64,75% 63,74%
Rörelsekapital/omsättning 23,51% 16,66% 18,31% 5,69% 27,10% 41,15% 35,67% 23,71% 25,49% 22,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,65% 48,18% 39,13% 22,44% 61,67% 61,68% 64,76% 56,47% 62,93% 58,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,93% 126,02% 118,65% 93,88% 190,20% 250,12% 261,80% 195,75% 219,18% 190,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!