Visa allt om Utbildningsringen AB
Visa allt om Utbildningsringen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 442 730 424 686 793 1 272 2 895 2 205 1 820 1 337
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - 32
Rörelseresultat (EBIT) 221 488 33 142 -15 349 1 422 1 143 664 557
Resultat efter finansnetto 231 673 196 237 -34 383 1 228 202 741 636
Årets resultat 381 615 292 118 1 307 727 -356 478 471
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 31 63 95 390 338 157 17
Omsättningstillgångar 4 018 4 066 3 805 3 696 3 619 3 936 3 641 3 321 3 494 3 218
Tillgångar 4 018 4 066 3 805 3 726 3 681 4 032 4 031 3 659 3 650 3 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 296 3 075 2 710 2 567 2 589 2 728 2 541 1 934 2 379 1 962
Obeskattade reserver 516 782 858 1 014 934 1 005 1 044 899 577 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 475 450 426
Kortfristiga skulder 206 209 237 145 158 299 446 351 244 316
Skulder och eget kapital 4 018 4 066 3 805 3 726 3 681 4 032 4 031 3 659 3 650 3 235
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 239 255 220 206 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 161 209 311 53 122 119 41 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 1 51 42 118 158 174 167 152 162
Utdelning till aktieägare 205 160 250 150 140 140 120 120 90 60
Omsättning 442 730 425 686 793 1 272 2 895 2 205 1 820 1 369
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 442 730 424 686 397 636 1 448 1 103 910 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 25 8 229 268 221 233 288 264 224 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 221 488 33 174 17 383 1 491 1 182 688 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,45% 72,17% -38,19% -13,49% -37,66% -56,06% 31,29% 21,15% 36,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,34% 16,63% 5,18% 6,36% 1,03% 23,41% 36,96% 31,87% 23,40% 20,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,74% 92,60% 46,46% 34,55% 4,79% 74,21% 51,47% 52,88% 46,92% 48,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,57% 92,33% 93,87% 93,73% 94,83% 95,99% 87,22% 95,69% 81,76% 98,20%
Rörelsekapital/omsättning 862,44% 528,36% 841,51% 517,64% 436,44% 285,93% 110,36% 134,69% 178,57% 217,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,05% 90,63% 88,81% 88,95% 89,03% 86,03% 82,12% 70,55% 76,56% 72,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 931,07% 1 945,45% 1 590,72% 2 540,00% 2 258,86% 1 316,39% 811,88% 931,91% 1 427,87% 1 000,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...