Visa allt om Source Food Production i Skåne AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 88 890 86 952 75 210 68 784 79 434 65 789 58 784 57 074 62 247 59 784
Övrig omsättning 789 1 000 568 400 93 1 114 163 285 416
Rörelseresultat (EBIT) 3 779 4 451 4 952 3 166 5 731 1 698 1 540 1 992 3 365 3 637
Resultat efter finansnetto 3 696 4 388 4 888 3 112 5 662 1 539 1 335 1 759 3 173 3 312
Årets resultat 919 1 628 1 523 2 321 1 667 584 490 629 1 647 1 488
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 557 2 060 1 962 1 361 1 778 2 474 3 085 3 979 3 932 5 247
Omsättningstillgångar 26 696 22 483 21 992 16 764 20 085 12 316 12 489 12 729 14 848 16 883
Tillgångar 28 253 24 543 23 954 18 125 21 863 14 790 15 575 16 708 18 781 22 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 110 10 191 8 563 7 040 4 720 3 053 2 468 1 978 5 351 4 594
Obeskattade reserver 4 317 4 289 3 968 4 040 3 907 3 907 4 709 5 303 5 641 5 890
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 538 2 763 3 644 2 275 3 562
Kortfristiga skulder 12 825 10 063 11 423 7 044 13 237 6 292 5 635 5 783 5 514 8 084
Skulder och eget kapital 28 253 24 543 23 954 18 125 21 863 14 790 15 575 16 708 18 781 22 130
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 250 1 196 1 768
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 006 9 400 9 813 7 842 - - - 6 593 6 324 6 194
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 026 4 301 4 238 2 856 - - - 2 467 2 436 2 821
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 002 890
Omsättning 89 679 87 952 75 778 69 184 79 527 65 790 58 898 57 237 62 532 60 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 25 25 22 19 21 20 20 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 040 3 478 3 008 3 127 4 181 3 133 2 939 2 854 2 829 2 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 561 571 493 611 500 473 472 461 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 352 5 028 5 303 3 697 6 459 2 535 2 433 2 956 4 723 5 849
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,23% 15,61% 9,34% -13,41% 20,74% 11,92% 3,00% -8,31% 4,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,40% 18,14% 20,70% 17,48% 26,29% 11,50% 9,89% 11,94% 17,92% 16,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,26% 5,12% 6,59% 4,61% 7,24% 2,59% 2,62% 3,50% 5,41% 6,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,74% 35,87% 42,34% 39,25% 39,95% 38,45% 39,98% 41,96% 39,34% 40,39%
Rörelsekapital/omsättning 15,60% 14,28% 14,05% 14,13% 8,62% 9,16% 11,66% 12,17% 15,00% 14,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,24% 55,15% 48,67% 56,23% 35,53% 41,25% 39,43% 36,60% 51,92% 41,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,47% 120,55% 113,00% 135,56% 94,91% 79,93% 101,42% 119,66% 166,41% 134,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!