Visa allt om Johan Adolfsson's Skogstjänst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 31 264 26 303 31 723 29 548 30 207 21 974 19 476 16 239 12 739 14 311
Övrig omsättning 1 457 4 290 1 925 2 349 865 600 93 226 97 275
Rörelseresultat (EBIT) 2 532 890 1 390 3 799 2 746 2 421 776 1 945 420 221
Resultat efter finansnetto 1 720 562 989 3 403 2 331 2 119 559 1 756 253 -7
Årets resultat 1 363 445 335 1 162 1 109 1 171 422 305 442 177
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 559 21 346 25 836 20 760 24 316 15 589 11 949 12 183 8 134 7 389
Omsättningstillgångar 7 124 7 119 5 243 6 460 5 346 4 544 3 043 2 426 1 440 2 218
Tillgångar 34 682 28 465 31 079 27 220 29 662 20 134 14 992 14 609 9 574 9 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 108 4 045 3 900 3 866 2 704 2 295 1 423 1 401 1 296 955
Obeskattade reserver 6 000 6 000 6 000 5 469 3 569 2 669 2 069 2 069 713 1 031
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 704 12 349 13 376 10 749 14 062 9 064 6 449 6 333 3 544 3 668
Kortfristiga skulder 7 871 6 070 7 802 7 137 9 328 6 107 5 051 4 805 4 022 3 953
Skulder och eget kapital 34 682 28 465 31 079 27 220 29 662 20 134 14 992 14 609 9 574 9 607
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - - 3 775 3 248 3 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - - 1 472 1 091 1 210
Utdelning till aktieägare 1 000 300 0 300 700 300 300 200 100 100
Omsättning 32 721 30 593 33 648 31 897 31 072 22 574 19 569 16 465 12 836 14 586
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 18 18 18 13 13 11 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 954 1 547 1 762 1 642 1 678 1 690 1 498 1 476 1 415 1 431
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 556 585 520 502 566 569 512 523 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 480 8 283 8 725 10 317 8 837 6 791 4 926 5 098 3 222 2 927
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,86% -17,09% 7,36% -2,18% 37,47% 12,83% 19,93% 27,47% -10,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,31% 3,13% 4,47% 13,96% 9,26% 12,02% 5,18% 13,33% 4,41% 2,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,11% 3,38% 4,38% 12,86% 9,09% 11,02% 3,98% 12,00% 3,31% 1,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 61,40% 100,00% 100,00% 72,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,39% 3,99% -8,07% -2,29% -13,18% -7,11% -10,31% -14,65% -20,27% -12,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,22% 30,65% 27,61% 29,87% 18,50% 21,74% 20,26% 20,64% 19,35% 18,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,51% 117,28% 67,20% 90,51% 57,31% 74,41% 60,25% 50,49% 35,80% 56,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!