Visa allt om Skäve Mekaniska Industrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 5 594 4 638 3 834 4 368 3 282 4 064 3 635 3 281 3 820 3 774
Övrig omsättning 998 18 309 272 317 342 307 258 339 140
Rörelseresultat (EBIT) 452 280 328 323 277 233 182 150 220 93
Resultat efter finansnetto 446 271 315 302 263 221 182 143 216 69
Årets resultat 357 211 247 236 204 170 148 111 167 53
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 362 508 691 748 637 746 167 216 265 332
Omsättningstillgångar 1 947 1 733 1 542 1 374 1 243 1 018 1 025 809 1 028 843
Tillgångar 2 310 2 241 2 233 2 122 1 880 1 764 1 192 1 025 1 293 1 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 970 1 688 1 547 1 300 1 174 970 849 752 740 574
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 47 133 328 290 411 50 0 16 0
Kortfristiga skulder 340 505 552 494 416 383 292 274 536 505
Skulder och eget kapital 2 310 2 241 2 233 2 122 1 880 1 764 1 192 1 025 1 293 1 174
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 0 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 - 956 940 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 0 - 391 348 428
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 0 50 50 100 0
Omsättning 6 592 4 656 4 143 4 640 3 599 4 406 3 942 3 539 4 159 3 914
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 865 1 546 1 278 1 456 1 094 1 355 1 212 1 094 1 273 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 449 436 511 515 503 471 461 428 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 586 421 498 487 386 334 231 199 269 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,61% 20,97% -12,23% 33,09% -19,24% 11,80% 10,79% -14,11% 1,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,70% 13,43% 14,69% 15,22% 14,73% 13,21% 15,27% 14,63% 17,01% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,13% 6,49% 8,56% 7,39% 8,44% 5,73% 5,01% 4,57% 5,76% 2,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,37% 53,28% 60,67% 57,94% 67,76% 62,84% 64,90% 70,37% 58,98% 64,63%
Rörelsekapital/omsättning 28,73% 26,48% 25,82% 20,15% 25,20% 15,62% 20,17% 16,31% 12,88% 8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,28% 75,32% 69,28% 61,26% 62,45% 54,99% 71,22% 73,37% 57,23% 55,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 522,06% 280,99% 253,99% 248,99% 247,36% 214,36% 294,18% 221,17% 169,96% 128,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!