Visa allt om Dubbning och Däck i Grangärde AB
Visa allt om Dubbning och Däck i Grangärde AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 842 7 057 6 902 5 407 5 298 5 522 3 497 2 137 2 637 2 942
Övrig omsättning 210 - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 766 3 465 3 078 1 728 1 889 2 054 1 016 342 562 722
Resultat efter finansnetto 5 766 3 464 2 938 1 752 1 960 2 080 1 020 338 588 729
Årets resultat 2 962 2 241 1 738 1 026 1 158 1 146 562 276 318 420
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 051 7 664 3 934 1 050 1 257 1 058 385 110 76 58
Omsättningstillgångar 9 748 5 738 6 619 6 830 5 742 4 335 2 930 2 449 2 321 2 249
Tillgångar 17 799 13 402 10 553 7 880 6 999 5 393 3 314 2 559 2 397 2 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 818 9 356 7 115 5 377 4 351 3 193 2 046 1 614 1 338 1 020
Obeskattade reserver 4 978 3 279 2 696 2 038 1 596 1 212 692 435 475 328
Avsättningar (tkr) 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 192 766 742 465 1 053 988 575 510 584 958
Skulder och eget kapital 17 799 13 402 10 553 7 880 6 999 5 393 3 314 2 559 2 397 2 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 464 430 400 480 600 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 527 604 493 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 189 207 203 192 185 206 348 387 224
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 12 052 7 057 6 902 5 410 5 298 5 522 3 497 2 137 2 637 2 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 842 7 057 6 902 2 704 5 298 5 522 3 497 1 069 1 319 2 942
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 573 747 831 367 686 642 630 421 500 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 828 3 492 3 306 2 012 2 154 2 250 1 162 424 621 775
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,81% 2,25% 27,65% 2,06% -4,06% 57,91% 63,64% -18,96% -10,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,40% 25,86% 29,25% 22,41% 27,99% 38,59% 30,78% 13,36% 24,53% 31,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,69% 49,11% 44,73% 32,66% 36,98% 37,69% 29,17% 16,00% 22,30% 24,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,88% 69,35% 69,47% 63,44% 62,80% 63,82% 64,63% 74,31% 75,16% 60,84%
Rörelsekapital/omsättning 63,81% 70,45% 85,15% 117,72% 88,51% 60,61% 67,34% 90,73% 65,87% 43,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,98% 88,89% 87,35% 88,41% 78,97% 75,77% 77,13% 75,60% 70,09% 54,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 405,02% 581,20% 783,69% 1 307,10% 500,85% 373,38% 484,87% 459,80% 380,82% 225,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...