Visa allt om Belin Stenbeck AB
Visa allt om Belin Stenbeck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 5 800 5 001 5 525 4 955 4 503 5 208 5 697 5 783 5 094 6 350
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 572 1 025 890 284 79 457 673 793 294 861
Resultat efter finansnetto 1 565 1 016 911 318 120 478 699 810 318 842
Årets resultat 1 005 712 578 310 63 240 377 428 146 418
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 11 25 54 96 119 193 182
Omsättningstillgångar 4 540 3 513 3 815 3 711 3 123 3 810 3 749 4 083 3 019 3 095
Tillgångar 4 540 3 513 3 816 3 722 3 148 3 864 3 845 4 202 3 211 3 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 607 1 236 1 158 1 661 1 502 1 800 1 938 1 990 1 708 1 599
Obeskattade reserver 1 328 1 062 966 804 892 862 736 554 341 247
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 411 677 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 604 804 1 016 1 257 754 1 201 1 172 1 658 1 163 1 432
Skulder och eget kapital 4 540 3 513 3 816 3 722 3 148 3 864 3 845 4 202 3 211 3 277
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 2 002 1 979 1 459 1 128 1 066
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 1 607 1 532 1 987 1 869 0 0 435 851 965
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader - 766 831 810 862 863 877 905 901 1 010
Utdelning till aktieägare 792 634 634 0 0 264 377 430 146 200
Omsättning 5 800 5 001 5 525 4 955 4 503 5 208 5 697 5 783 5 094 6 350
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 933 1 667 1 842 1 652 1 126 1 302 1 424 1 446 1 274 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 852 805 798 943 695 738 722 709 729 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 572 1 026 900 298 108 499 725 841 345 915
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,98% -9,48% 11,50% 10,04% -13,54% -8,58% -1,49% 13,53% -19,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,67% 29,29% 24,32% 8,60% 3,88% 12,94% 18,18% 19,54% 10,71% 26,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,14% 20,58% 16,80% 6,46% 2,71% 9,60% 12,27% 14,20% 6,75% 13,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,62% 54,17% 50,66% 49,53% 52,61% 50,10% 45,23% 41,93% 36,44% 26,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,21% 58,76% 50,09% 61,48% 68,60% 63,03% 64,51% 57,08% 60,84% 54,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 283,04% 436,94% 375,49% 295,23% 414,19% 317,24% 319,88% 246,26% 259,59% 216,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...