Visa allt om Kodamera AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 15 374 13 635 9 545 8 001 7 922 6 097 7 160 7 898 9 079 7 749
Övrig omsättning 121 14 39 8 47 43 0 0 21 14
Rörelseresultat (EBIT) 2 801 3 522 1 166 679 529 35 189 -209 413 697
Resultat efter finansnetto 2 798 3 523 1 168 690 526 53 190 -195 416 699
Årets resultat 2 173 2 724 868 511 467 140 73 -89 210 382
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 530 2 529 448 361 306 311 294 294 20 0
Omsättningstillgångar 7 555 5 118 4 033 2 916 2 245 1 649 1 830 1 942 2 808 2 734
Tillgångar 10 084 7 647 4 481 3 277 2 551 1 959 2 124 2 236 2 828 2 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 363 4 390 2 266 1 798 1 288 821 681 608 696 487
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 255 185 292 177
Avsättningar (tkr) 400 352 304 264 223 180 116 68 20 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 321 2 905 1 911 1 215 1 041 859 1 073 1 376 1 820 2 071
Skulder och eget kapital 10 084 7 647 4 481 3 277 2 551 1 959 2 124 2 236 2 828 2 734
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 1 108 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 356 3 015 3 631 4 453 3 617 2 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 238 1 098 1 275 1 616 1 684 1 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 495 13 649 9 584 8 009 7 969 6 140 7 160 7 898 9 100 7 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 13 11 10 10 10 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 961 974 734 727 792 610 716 658 757 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 526 484 489 500 438 518 534 557 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 848 3 595 1 250 758 577 83 237 -196 413 697
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,75% 42,85% 19,30% 1,00% 29,93% -14,85% -9,34% -13,01% 17,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,78% 46,11% 26,11% 21,09% 20,74% 2,71% 8,99% -8,72% 14,82% 25,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,22% 25,86% 12,26% 8,64% 6,68% 0,87% 2,67% -2,47% 4,62% 9,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,35% 96,08% 98,75% 96,99% 92,64% 95,67% 96,93% 98,63% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,04% 16,23% 22,23% 21,26% 15,20% 12,96% 10,57% 7,17% 10,88% 8,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,18% 57,41% 50,57% 54,87% 50,49% 45,89% 41,43% 33,29% 32,22% 22,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,96% 176,18% 211,04% 240,00% 215,66% 191,97% 170,55% 141,13% 154,29% 132,01%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...