Visa allt om Johnson & Son Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 35 396 39 921 44 686 35 797 34 635 39 473 37 307 34 268 29 482 36 598
Övrig omsättning 238 286 671 453 277 207 445 692 455 53
Rörelseresultat (EBIT) -138 1 817 561 1 193 418 1 510 -393 -371 307 1 710
Resultat efter finansnetto -99 1 851 609 1 227 426 1 522 -396 -314 318 1 701
Årets resultat -125 1 168 321 599 100 861 5 3 152 782
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 733 4 025 3 897 3 114 2 697 1 305 1 296 1 738 2 155 2 617
Omsättningstillgångar 9 869 11 818 8 257 13 167 8 624 11 489 8 715 10 440 8 649 10 461
Tillgångar 14 601 15 843 12 155 16 281 11 322 12 794 10 010 12 177 10 804 13 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 420 4 546 3 377 3 556 3 456 3 356 2 495 2 490 3 488 3 335
Obeskattade reserver 1 645 1 693 1 377 1 222 804 554 187 649 1 029 962
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 330 435 240 455 455 682 1 061 395 445
Kortfristiga skulder 8 361 9 274 6 966 11 263 6 606 8 429 6 646 7 978 5 892 8 336
Skulder och eget kapital 14 601 15 843 12 155 16 281 11 322 12 794 10 010 12 177 10 804 13 078
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 8 041 6 586 6 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - - - - - - 3 079 2 399 2 546
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 500 0 0 0 1 000 0
Omsättning 35 634 40 207 45 357 36 250 34 912 39 680 37 752 34 960 29 937 36 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 21 24 26 25 24 24 21 0 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 863 1 901 1 862 1 377 1 385 1 645 1 554 1 632 - 1 743
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 635 585 531 570 587 522 543 - 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 202 2 178 847 1 478 526 1 644 -172 -114 624 2 037
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,33% -10,66% 24,83% 3,35% -12,26% 5,81% 8,87% 16,23% -19,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,57% 11,90% 5,24% 7,70% 4,18% 12,24% -3,30% -2,22% 3,40% 13,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,23% 4,72% 1,43% 3,50% 1,37% 3,97% -0,88% -0,79% 1,24% 4,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,32% 43,96% 47,97% 38,38% 44,05% 47,78% 47,18% 31,76% 35,89% 35,04%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 6,37% 2,89% 5,32% 5,83% 7,75% 5,55% 7,18% 9,35% 5,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,06% 37,03% 36,62% 27,70% 36,06% 29,61% 26,38% 24,61% 39,71% 31,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,57% 126,47% 118,53% 116,90% 127,40% 136,30% 131,13% 129,49% 143,48% 125,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!