Visa allt om Il Granito AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2003 är 5 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08
Nettoomsättning 100 446 45 260 62 977 43 412 39 896 29 182 21 088
Övrig omsättning 20 029 0 0 0 952 15 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 952 -6 181 1 826 514 664 1 764 1 161
Resultat efter finansnetto 275 -6 370 1 572 344 544 1 695 1 025
Årets resultat 59 -5 610 991 348 505 1 223 727
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 580 1 243 4 274 4 802 4 298 2 364 744
Omsättningstillgångar 35 585 10 134 15 536 10 143 13 493 14 981 6 801
Tillgångar 95 165 11 377 19 810 14 945 17 791 17 345 7 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 256 132 5 742 4 750 4 403 3 898 1 227
Minoritetsintressen 0 0 0 779 1 138 1 646 0
Avsättningar (tkr) 0 0 760 528 328 255 113
Långfristiga skulder 13 821 0 0 225 556 1 560 2 263
Kortfristiga skulder 75 088 11 244 13 308 8 662 11 366 9 987 3 942
Skulder och eget kapital 95 165 11 377 19 810 14 945 17 791 17 345 7 545
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
2003-08
Löner till styrelse & VD 204 865 629 570 492 423 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 38 122 18 094 19 264 17 055 13 828 9 841 5 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 17 501 8 656 8 855 7 764 6 337 4 516 2 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 475 45 260 62 977 43 412 40 848 29 197 21 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 47 50 46 38 29 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 435 963 1 260 944 1 050 1 006 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 815 614 605 583 578 553 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 196 -2 542 3 023 1 161 1 192 2 014 1 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -28,13% 45,07% 8,81% 36,71% 38,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,10% -53,11% 9,58% 3,73% 4,04% 10,64% 15,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,99% -13,35% 3,01% 1,28% 1,80% 6,33% 5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,59% 77,34% 73,20% 80,03% 87,02% 71,92% 63,98%
Rörelsekapital/omsättning -39,33% -2,45% 3,54% 3,41% 5,33% 17,11% 13,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,57% 1,16% 28,99% 31,78% 24,75% 22,47% 16,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,93% 74,53% 116,74% 115,79% 102,88% 123,31% 167,12%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 4 657 4 657 3 034 4 212 2 000 1 442 0 400 0 20
Övrig omsättning 0 0 5 31 0 33 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 25 -210 20 -187 -1 258 -818 -550 214 -252 -42
Resultat efter finansnetto 25 199 -13 -188 -1 259 -818 2 450 1 462 248 658
Årets resultat 25 -1 796 -17 -188 3 -25 2 998 1 540 303 658
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 649 7 553 7 370 7 095 2 795 2 795 2 895 2 895 3 267 3 185
Omsättningstillgångar 145 189 758 1 194 6 144 5 570 4 937 2 716 3 153 415
Tillgångar 9 794 7 742 8 128 8 289 8 939 8 365 7 832 5 611 6 419 3 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 595 5 570 7 366 7 383 7 571 7 568 7 593 5 596 3 408 3 078
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 199 2 172 762 906 1 369 796 238 15 3 011 521
Skulder och eget kapital 9 794 7 742 8 128 8 289 8 939 8 365 7 832 5 611 6 419 3 600
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Omsättning 4 657 4 657 3 039 4 243 2 000 1 475 0 400 0 20
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 4 212 2 000 1 442 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 711 1 888 1 575 382 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 -210 20 -187 -1 258 -818 -550 214 -252 -42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 53,49% -27,97% 110,60% 38,70% - -100,00% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,26% 2,58% 0,17% -2,26% -14,07% -9,78% - 26,06% - 18,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,54% 4,29% 0,46% -4,44% -62,90% -56,73% - 365,50% - 3 290,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -44,11% -42,58% -0,13% 6,84% 238,75% 331,07% - 675,25% - -530,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,55% 71,95% 90,62% 89,07% 84,70% 90,47% 96,95% 99,73% 53,09% 85,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,59% 8,70% 99,48% 131,79% 448,79% 699,75% 2 074,37% 18 106,67% 104,72% 79,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!