Visa allt om BroGripen Syd AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 181 229 287 249 341 240 284 222 9 9
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 192 129
Rörelseresultat (EBIT) -4 095 -4 283 -3 282 -3 819 -4 745 -4 942 -5 097 -5 125 -3 848 -3 224
Resultat efter finansnetto 10 722 136 330 66 005 9 439 -2 747 466 859 162 085 2 991 -197 -1 528
Årets resultat 3 183 133 712 75 639 14 848 5 451 502 995 176 677 10 212 9 773 12 855
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 261 978 261 479 283 471 232 738 152 983 141 169 158 338 185 120 175 742 175 652
Omsättningstillgångar 907 919 903 871 1 038 795 998 021 1 220 161 1 222 459 606 302 505 768 494 909 331 209
Tillgångar 1 169 896 1 165 350 1 322 266 1 230 759 1 373 143 1 363 628 764 640 690 888 670 651 506 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 123 394 1 120 211 986 499 910 860 896 012 890 561 387 566 212 788 202 576 193 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 886 0
Avsättningar (tkr) 21 358 21 944 22 557 23 169 23 613 2 938 2 515 2 225 0 766
Långfristiga skulder 24 300 22 100 20 130 19 000 0 0 0 86 500 86 500 86 500
Kortfristiga skulder 845 1 095 293 081 277 731 453 519 470 128 374 560 389 375 379 688 226 491
Skulder och eget kapital 1 169 896 1 165 350 1 322 266 1 230 759 1 373 143 1 363 628 764 640 690 888 670 651 506 861
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 844 2 333 1 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 193 866 669
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0 0
Omsättning 181 229 287 249 341 240 284 222 201 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 45 57 72 62 68 48 57 44 3 3
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 0 0 0 807 1 066 830
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 095 -4 283 -3 282 -3 819 -4 726 -4 942 -5 078 -5 116 -3 848 -3 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,96% -20,21% 15,26% -26,98% 42,08% -15,49% 27,93% 2 366,67% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,96% 11,80% 5,08% 0,86% 0,57% 34,75% 22,32% 1,81% 1,38% 1,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6 214,92% 60 044,54% 23 405,23% 4 271,49% 2 279,77% 197 443,33% 60 103,52% 5 639,19% 103 133,33% 92 166,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -2 262,43% -1 870,74% -1 143,55% -1 526,51% -1 385,92% -2 059,17% -1 788,03% -2 111,71% -38 244,44% -30 455,56%
Rörelsekapital/omsättning 501 145,86% 394 225,33% 259 830,66% 289 273,09% 224 821,70% 313 471,25% 81 599,30% 52 429,28% 1 280 233,33% 1 163 533,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,03% 96,13% 74,61% 74,01% 65,25% 65,31% 50,69% 30,80% 30,43% 38,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107 446,04% 82 545,30% 354,44% 359,35% 269,04% 260,03% 161,87% 129,89% 130,35% 146,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!