Visa allt om Laxå Bruk AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 3 996 4 810 4 330 3 552 3 698 4 464 4 225 4 111 6 525 5 946
Övrig omsättning 622 313 580 663 488 48 152 571 271 171
Rörelseresultat (EBIT) 722 218 278 65 -219 141 -409 -287 277 493
Resultat efter finansnetto 721 217 277 27 -232 148 -436 -324 230 312
Årets resultat 16 129 293 21 -1 -10 -1 0 -11 -23
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 362 527 617 925 1 326 1 753 2 147 2 572 2 842 1 767
Omsättningstillgångar 2 506 2 663 2 216 2 352 2 353 2 517 2 711 2 509 2 964 2 522
Tillgångar 2 868 3 191 2 834 3 276 3 680 4 269 4 858 5 081 5 806 4 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 004 1 488 734 442 421 421 431 433 433 444
Obeskattade reserver 611 611 557 652 652 883 883 883 883 1 058
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 150 408 645 1 311 1 461 1 535
Kortfristiga skulder 1 253 1 092 1 543 2 183 2 457 2 557 2 898 2 455 3 029 1 252
Skulder och eget kapital 2 868 3 191 2 834 3 276 3 680 4 269 4 858 5 081 5 806 4 289
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 250 1 278 1 473 1 255 1 332 1 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 521 577 586 497 504 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 618 5 123 4 910 4 215 4 186 4 512 4 377 4 682 6 796 6 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 1 203 1 083 710 740 893 845 822 1 305 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 447 471 380 357 376 424 355 372 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 887 400 561 491 207 563 17 183 614 830
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,92% 11,09% 21,90% -3,95% -17,16% 5,66% 2,77% -37,00% 9,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,17% 6,83% 9,81% 1,98% -5,95% 3,49% -8,42% -5,65% 4,77% 11,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,07% 4,53% 6,42% 1,83% -5,92% 3,34% -9,68% -6,98% 4,25% 8,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,74% 68,21% 67,67% 79,05% 75,93% 79,50% 80,24% 80,08% 75,49% 79,68%
Rörelsekapital/omsättning 31,36% 32,66% 15,54% 4,76% -2,81% -0,90% -4,43% 1,31% -1,00% 21,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,62% 61,57% 41,23% 29,02% 25,26% 26,00% 23,05% 22,08% 19,32% 29,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,69% 176,56% 85,68% 42,60% 33,86% 44,70% 39,16% 37,84% 43,02% 83,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!