Visa allt om Skara Bok & Lek AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 6 014 5 840 5 298 5 066 5 278 5 503 5 795 5 577 5 428 4 699
Övrig omsättning 42 24 11 17 67 121 108 73 0 16
Rörelseresultat (EBIT) -121 -73 22 25 27 232 34 19 47 292
Resultat efter finansnetto -142 -89 4 9 7 214 17 2 25 265
Årets resultat -142 -11 1 60 23 162 55 36 15 148
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 15 20 25 25 30 5 5 5
Omsättningstillgångar 1 970 2 637 2 401 2 604 2 512 2 759 2 665 2 715 2 797 2 665
Tillgångar 1 980 2 647 2 415 2 624 2 537 2 784 2 694 2 720 2 802 2 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 196 1 337 1 348 1 348 1 288 1 265 1 152 1 147 1 111 1 096
Obeskattade reserver 0 0 79 79 149 179 180 239 289 289
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 306 477 397 351 237 390 409 401 371 341
Kortfristiga skulder 478 832 591 847 863 950 953 934 1 031 944
Skulder och eget kapital 1 980 2 647 2 415 2 624 2 537 2 784 2 694 2 720 2 802 2 670
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 100 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 449 1 216 1 144 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 50
Sociala kostnader - - - - - - 535 453 380 270
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 50 50 0 0
Omsättning 6 056 5 864 5 309 5 083 5 345 5 624 5 903 5 650 5 428 4 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 203 1 168 1 325 1 267 1 320 1 376 1 449 1 394 1 357 1 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 406 420 406 396 407 505 424 384 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -121 -68 27 30 32 237 34 19 47 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,98% 10,23% 4,58% -4,02% -4,09% -5,04% 3,91% 2,75% 15,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,11% -2,76% 0,91% 0,95% 1,06% 8,33% 1,26% 0,74% 1,68% 10,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,01% -1,25% 0,42% 0,49% 0,51% 4,22% 0,59% 0,36% 0,87% 6,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,16% 45,10% 44,26% 44,99% 42,04% 44,36% 45,33% 41,53% 41,10% 41,71%
Rörelsekapital/omsättning 24,81% 30,91% 34,16% 34,68% 31,24% 32,87% 29,54% 31,93% 32,54% 36,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,40% 50,51% 58,37% 53,72% 55,35% 50,45% 47,97% 49,02% 47,70% 49,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,24% 15,14% 14,04% 18,54% 13,79% 29,68% 21,51% 29,98% 21,24% 10,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!