Visa allt om MindArk PE Aktiebolag (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 92 799 52 855 40 998 46 797 46 478 45 993 50 796 66 386 66 625
Övrig omsättning 31 843 2 567 335 3 285 14 354 14 553 12 747 15 594 12 947
Rörelseresultat (EBIT) 21 356 3 688 -5 270 -8 725 -20 790 -7 396 -16 328 1 026 11 562
Resultat efter finansnetto 12 045 4 002 -5 576 -8 941 -20 698 -7 688 -17 331 -1 200 12 711
Årets resultat 9 141 3 056 4 820 -9 527 -20 971 -7 845 -14 351 -817 8 963
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 480 21 850 20 481 12 805 27 136 30 974 41 949 51 502 33 608
Omsättningstillgångar 55 828 24 796 11 534 12 913 14 554 20 166 52 999 26 283 44 684
Tillgångar 150 308 46 646 32 015 25 719 41 691 51 140 94 948 77 785 78 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 051 30 401 20 384 15 563 25 093 40 998 49 071 63 467 64 474
Minoritetsintressen 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 57 118 0 0 0 0 0 0 3 082 3 565
Långfristiga skulder 46 797 640 0 0 333 456 1 245 0
Kortfristiga skulder 21 086 15 448 10 992 10 156 16 597 9 809 45 420 9 990 10 253
Skulder och eget kapital 150 308 46 646 32 015 25 719 41 691 51 140 94 948 77 785 78 292
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 945 4 208 4 878 6 029 5 415 4 830 4 390 5 049 3 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - 293 190 298 - - - 0
Löner till övriga anställda 33 657 12 083 12 263 15 629 16 932 19 815 26 036 26 046 19 353
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 168 6 521 6 597 7 907 8 285 8 441 10 541 10 003 7 919
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 124 642 55 422 41 333 50 082 60 832 60 546 63 543 81 980 79 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 36 34 50 52 60 78 74 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 600 1 468 1 206 936 894 767 651 897 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 906 637 700 600 604 539 499 524 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 021 4 341 -663 -1 807 -12 435 6 199 -7 012 6 082 16 808
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 28,92% -12,39% 0,69% 1,05% -9,46% -23,48% -0,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,30% 9,27% -16,65% -33,19% -48,69% -14,31% -16,94% 1,65% 16,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,16% 8,18% -13,00% -18,24% -43,67% -15,91% -31,66% 1,93% 19,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,44% 17,69% 1,32% 5,89% -4,40% 22,52% 14,92% 24,54% 51,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,94% 65,17% 63,67% 60,51% 60,19% 80,17% 51,68% 81,59% 82,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,02% 158,05% 101,92% 103,26% 72,66% 200,37% 115,46% 263,09% 435,81%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 92 799 81 201 80 252 64 604 62 091 57 471 63 764 52 893 37 653 43 848
Övrig omsättning 31 843 25 764 14 141 8 995 11 027 9 741 8 816 2 562 2 035 848
Rörelseresultat (EBIT) 21 358 21 331 18 255 4 537 6 137 2 740 8 161 3 691 -3 518 -8 718
Resultat efter finansnetto 12 047 18 504 25 339 -381 2 861 -864 10 745 4 002 -4 912 -8 898
Årets resultat 7 237 13 922 17 231 -458 619 0 5 434 3 056 3 709 -9 371
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 433 81 494 72 485 67 253 72 921 78 555 29 465 26 730 24 577 18 604
Omsättningstillgångar 54 795 62 869 55 775 30 289 25 285 16 141 29 673 23 811 10 060 10 084
Tillgångar 154 227 144 363 128 260 97 542 98 206 94 697 59 138 50 541 34 637 28 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 050 65 124 58 387 40 043 39 392 37 089 38 515 30 402 20 383 16 675
Obeskattade reserver 5 100 2 700 2 700 0 1 943 1 943 3 704 0 0 0
Avsättningar (tkr) 56 046 47 571 42 469 43 089 42 368 40 327 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 40 36 41 102 103 185 797 640 0
Kortfristiga skulder 24 985 28 928 24 668 14 369 14 401 15 234 16 734 19 342 13 614 12 015
Skulder och eget kapital 154 227 144 363 128 260 97 542 98 206 94 697 59 138 50 541 34 637 28 689
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 945 - - - - - - 4 208 4 492 4 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 293 -
Löner till övriga anställda 33 657 - - - - - - 11 890 11 272 12 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 168 - - - - - 0 6 452 6 200 7 211
Utdelning till aktieägare 0 4 729 7 881 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 124 642 106 965 94 393 73 599 73 118 67 212 72 580 55 455 39 688 44 696
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 54 46 41 41 44 40 34 30 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 600 1 504 1 745 1 576 1 514 1 306 1 594 1 556 1 255 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 906 847 859 746 652 627 696 667 746 741
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 023 29 589 27 759 15 843 19 605 8 660 9 060 4 299 470 -2 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,28% 1,18% 24,22% 4,05% 8,04% -9,87% 20,55% 40,47% -14,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,94% 15,08% 20,12% 2,34% 6,95% 3,00% 18,66% 8,56% -13,47% -29,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,16% 26,82% 32,16% 3,53% 10,99% 4,95% 17,30% 8,17% -12,39% -19,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,12% 41,80% 38,76% 24,64% 17,53% 1,58% 20,29% 8,45% -9,44% -4,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,70% 46,57% 47,16% 41,05% 41,65% 40,77% 70,01% 60,15% 58,85% 58,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,69% 216,97% 225,81% 210,02% 174,78% 104,51% 173,92% 121,14% 71,46% 63,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!