Visa allt om Färg, Bad och Kakel i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 46 103 44 268 42 591 36 568 39 697 39 498 41 936 37 424 25 271 21 519
Övrig omsättning 167 237 71 126 107 100 166 194 110 19
Rörelseresultat (EBIT) 3 509 3 302 4 502 1 757 2 460 1 610 4 264 2 901 2 484 1 476
Resultat efter finansnetto 3 492 3 351 4 500 1 755 2 460 1 611 4 266 2 905 2 469 1 455
Årets resultat 3 523 2 345 3 986 1 364 1 876 1 474 2 465 1 460 1 207 834
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 306 245 217 275 346 326 521 587 213
Omsättningstillgångar 12 316 13 648 19 938 15 778 13 785 14 606 14 812 10 384 8 086 6 993
Tillgångar 12 616 13 954 20 183 15 995 14 060 14 951 15 137 10 905 8 673 7 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 459 5 436 11 916 7 931 6 867 6 991 6 717 4 252 2 793 1 785
Obeskattade reserver 1 030 2 030 1 670 2 230 2 230 2 230 2 600 1 600 930 370
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0
Kortfristiga skulder 4 127 6 488 6 597 5 834 4 964 5 731 5 821 5 053 4 833 5 050
Skulder och eget kapital 12 616 13 954 20 183 15 995 14 060 14 951 15 137 10 905 8 673 7 206
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 200
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 422 3 619 2 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - - 1 825 1 492 1 254
Utdelning till aktieägare 1 110 0 8 826 0 300 2 000 1 200 0 0 200
Omsättning 46 270 44 505 42 662 36 694 39 804 39 598 42 102 37 618 25 381 21 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 14 12 12 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 293 3 162 3 042 2 612 2 836 2 821 3 495 3 119 2 527 2 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 677 548 535 574 581 590 533 525 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 560 3 374 4 551 1 815 2 570 1 721 4 393 3 031 2 635 1 615
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,15% 3,94% 16,47% -7,88% 0,50% -5,81% 12,06% 48,09% 17,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,82% 24,32% 22,36% 11,05% 17,53% 10,80% 28,20% 26,69% 28,68% 20,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,61% 7,67% 10,59% 4,83% 6,21% 4,09% 10,18% 7,78% 9,84% 6,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,96% 40,23% 40,26% 39,50% 40,09% 38,96% 38,70% 37,33% 49,14% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 17,76% 16,17% 31,32% 27,19% 22,22% 22,47% 21,44% 14,24% 12,87% 9,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,49% 50,30% 65,49% 60,46% 61,21% 58,39% 57,77% 50,44% 40,57% 28,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,29% 110,28% 220,36% 175,40% 181,81% 167,13% 177,74% 128,62% 92,55% 68,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!