Visa allt om Matz Hjärne Bygg & Snickeri AB
Visa allt om Matz Hjärne Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04
Nettoomsättning 3 101 605 3 238 3 344 3 059 3 118 3 455 3 120 3 700 1 627
Övrig omsättning 28 - - 201 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 44 75 38 46 118 87 78 30 192
Resultat efter finansnetto -17 40 43 12 20 79 62 44 4 177
Årets resultat -25 31 49 9 13 43 45 32 3 168
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 68 0 0 0 0 0 0 8 12
Omsättningstillgångar 506 342 842 1 113 951 1 118 1 121 930 1 045 1 212
Tillgångar 554 410 842 1 113 951 1 118 1 121 930 1 053 1 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 214 284 235 226 212 169 139 107 154
Obeskattade reserver 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 54 320 386 225 275 329 99 341 13
Kortfristiga skulder 339 141 239 473 480 611 623 692 605 1 057
Skulder och eget kapital 554 410 842 1 113 951 1 118 1 121 930 1 053 1 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 159 150 244 154 121 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 938 0 444 499 230 269 222 34 335 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 0 106 82 84 59 116 59 142 37
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 15 0 20
Omsättning 3 129 605 3 238 3 545 3 059 3 118 3 455 3 120 3 700 1 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 034 605 1 619 1 672 1 020 1 559 1 728 1 560 1 850 814
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 - 276 314 158 256 297 126 308 76
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 73 75 38 46 118 87 86 33 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 412,56% -81,32% -3,17% 9,32% -1,89% -9,75% 10,74% -15,68% 127,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,17% 11,22% 8,91% 3,41% 4,84% 10,55% 7,76% 8,39% 3,04% 15,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,39% 7,60% 2,32% 1,14% 1,50% 3,78% 2,52% 2,50% 0,86% 11,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,89% 86,45% 40,74% 23,92% 32,33% 29,31% 26,86% 21,35% 26,54% 29,56%
Rörelsekapital/omsättning 5,39% 33,22% 18,62% 19,14% 15,40% 16,26% 14,41% 7,63% 11,89% 9,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,30% 52,20% 33,73% 22,44% 25,31% 20,28% 15,08% 14,95% 10,16% 12,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,26% 226,24% 218,83% 90,70% 95,42% 77,91% 85,39% 55,20% 76,03% 67,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...