Visa allt om Remit AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 537 11 090 6 590 8 454 24 019 31 133 27 207 21 714 19 588 13 219
Övrig omsättning 0 31 128 166 133 131 356 371 141 45
Rörelseresultat (EBIT) 95 -12 -33 690 366 1 777 941 450 288 304
Resultat efter finansnetto 20 16 28 686 174 1 464 749 108 194 314
Årets resultat 132 12 21 421 210 852 371 -23 87 184
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 070 4 700 6 724 6 724 2 254 345 457 517 437 130
Omsättningstillgångar 758 2 120 2 709 2 898 7 032 10 537 4 458 3 708 2 938 2 701
Tillgångar 6 828 6 820 9 433 9 622 9 287 10 882 4 915 4 224 3 375 2 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 734 2 602 2 590 2 568 2 148 1 938 1 085 714 737 300
Obeskattade reserver 560 710 710 710 560 683 333 123 123 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 370 0 4 275 4 275 1 125 1 125 1 625 1 625 0 0
Kortfristiga skulder 2 164 3 508 1 859 2 069 5 454 7 137 1 871 1 762 2 514 2 453
Skulder och eget kapital 6 828 6 820 9 433 9 622 9 287 10 882 4 915 4 224 3 375 2 831
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 3 537 11 121 6 718 8 620 24 152 31 264 27 563 22 085 19 729 13 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 -12 -33 690 366 1 777 1 049 450 288 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,11% 68,29% -22,05% -64,80% -22,85% 14,43% 25,30% 10,85% 48,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,39% 0,69% 0,30% 9,22% 4,17% 15,30% 19,90% 14,09% 9,63% 11,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 0,42% 0,42% 10,49% 1,61% 5,35% 3,59% 2,74% 1,66% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,13% 99,84% 99,83% 99,97% 99,97%
Rörelsekapital/omsättning -39,75% -12,52% 12,90% 9,81% 6,57% 10,92% 9,51% 8,96% 2,16% 1,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,44% 46,27% 33,33% 32,44% 27,83% 22,70% 27,36% 19,17% 24,68% 12,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,03% 60,43% 145,72% 140,07% 128,93% 147,64% 238,27% 210,44% 116,87% 110,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!