Visa allt om Freinetskolan Tallbacken AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 27 394 24 675 23 213 23 139 19 324 20 186 18 842 18 389 18 638 16 884
Övrig omsättning 2 060 2 678 3 220 5 746 5 276 3 124 2 860 1 599 618 950
Rörelseresultat (EBIT) 1 725 739 334 4 443 301 -1 103 -136 682 786 650
Resultat efter finansnetto 1 792 734 343 4 468 302 -580 -136 676 781 650
Årets resultat 291 364 118 2 630 249 -30 42 424 376 381
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 153 1 528 317 3 402 3 414 3 625 3 197 4 184 3 775 1 065
Omsättningstillgångar 3 405 3 775 5 597 4 650 2 724 1 631 2 373 1 416 1 440 3 726
Tillgångar 5 558 5 304 5 914 8 052 6 138 5 256 5 570 5 600 5 215 4 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 836 545 981 3 863 1 233 1 184 1 215 1 173 1 049 673
Obeskattade reserver 1 457 1 387 1 120 1 120 0 0 550 772 642 402
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Kortfristiga skulder 3 265 3 372 3 813 3 070 4 905 4 072 3 806 3 655 3 522 3 707
Skulder och eget kapital 5 558 5 304 5 914 8 052 6 138 5 256 5 570 5 600 5 215 4 792
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 9 095 8 615 7 637
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 - - - 3 704 3 488 3 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 454 27 353 26 433 28 885 24 600 23 310 21 702 19 988 19 256 17 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 0 39 38 37 35 31 29 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 702 - 595 609 522 577 608 634 690 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 - 492 464 474 499 471 450 466 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 884 830 346 4 455 313 -1 097 -56 726 850 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,02% 6,30% 0,32% 19,74% -4,27% 7,13% 2,46% -1,34% 10,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,24% 13,93% 5,82% 55,50% 4,94% -11,02% -2,41% 12,20% 15,09% 13,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,54% 2,99% 1,48% 19,31% 1,57% -2,87% -0,71% 3,71% 4,22% 3,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,29% 89,57% 88,88% 89,01% 87,69% 86,81% 86,56% 87,03% 87,38% 86,18%
Rörelsekapital/omsättning 0,51% 1,63% 7,69% 6,83% -11,29% -12,09% -7,61% -12,18% -11,17% 0,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,49% 30,67% 31,36% 58,83% 20,09% 22,53% 29,52% 31,70% 29,72% 20,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,29% 111,95% 146,79% 151,47% 55,54% 40,05% 62,35% 38,74% 40,89% 100,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!