Visa allt om WASK i Växjö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 3 218 3 155 1 656 12 615 7 460 10 494 9 945 8 040 3 769 5 841
Övrig omsättning 0 59 1 10 2 4 5 6 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -164 30 -307 1 524 -919 2 234 1 429 126 270 1 173
Resultat efter finansnetto -162 30 -308 1 527 -922 2 231 1 429 130 271 1 180
Årets resultat 55 13 -14 867 -28 1 285 840 100 198 726
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 128 56 115 197 280 154 126 28 13
Omsättningstillgångar 3 476 3 736 3 829 4 640 4 907 5 357 3 533 3 387 2 116 2 285
Tillgångar 3 772 3 865 3 885 4 756 5 104 5 637 3 688 3 513 2 144 2 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 844 2 790 2 961 3 351 2 685 2 712 1 827 987 1 088 890
Obeskattade reserver 400 650 650 950 550 1 448 867 517 517 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 528 425 274 454 1 869 1 476 994 2 008 539 905
Skulder och eget kapital 3 772 3 865 3 885 4 756 5 104 5 637 3 688 3 513 2 144 2 298
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 910 1 828 2 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - - 560 591 706
Utdelning till aktieägare 392 0 0 370 0 1 327 0 0 200 0
Omsättning 3 218 3 214 1 657 12 625 7 462 10 498 9 950 8 046 3 769 5 841
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 6 6 6 6 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 805 1 052 828 2 103 1 243 1 749 1 658 2 010 942 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 517 581 685 742 744 122 692 671 682
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -94 99 -247 1 606 -836 2 309 5 562 154 274 1 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,00% 90,52% -86,87% 69,10% -28,91% 5,52% 23,69% 113,32% -35,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,27% 0,78% -7,90% 32,15% -18,01% 39,63% 38,88% 3,73% 12,73% 51,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,00% 0,95% -18,54% 12,12% -12,32% 21,29% 14,42% 1,63% 7,24% 20,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,82% 98,00% 98,97% 50,97% 58,62% 98,48% 97,29% 91,55% 98,33% 99,67%
Rörelsekapital/omsättning 91,61% 104,94% 214,67% 33,18% 40,72% 36,98% 25,53% 17,15% 41,84% 23,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,67% 85,30% 89,27% 86,04% 61,01% 68,15% 67,88% 39,57% 69,56% 55,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 658,33% 879,06% 1 397,45% 1 022,03% 262,55% 362,94% 355,43% 168,68% 392,58% 252,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!