Visa allt om Öströö Fårfarm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 743 16 179 16 414 14 441 12 872 12 358 11 646 10 835 10 591 9 922
Övrig omsättning 778 893 1 766 881 1 027 1 090 1 092 590 503 684
Rörelseresultat (EBIT) 2 876 2 699 3 668 2 788 1 596 1 676 1 965 1 671 1 889 1 209
Resultat efter finansnetto 3 028 2 709 3 670 2 787 1 706 1 640 1 931 1 633 1 858 1 172
Årets resultat 2 480 2 544 3 097 2 415 1 563 1 529 1 448 1 427 1 457 798
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 292 1 773 2 718 2 238 2 368 2 406 2 488 1 988 2 090 1 902
Omsättningstillgångar 10 943 13 026 13 185 10 682 8 422 8 854 7 719 7 876 6 339 6 439
Tillgångar 17 235 14 798 15 903 12 920 10 790 11 260 10 207 9 864 8 429 8 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 652 12 372 12 328 9 480 7 316 6 378 5 099 5 151 3 724 3 967
Obeskattade reserver 197 295 761 998 1 289 1 577 1 903 1 834 2 038 2 053
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 103 141 182 220 265 1 519 1 329 1 133 1 190 1 044
Kortfristiga skulder 2 283 1 991 2 633 2 222 1 921 1 786 1 877 1 746 1 477 1 278
Skulder och eget kapital 17 235 14 798 15 903 12 920 10 790 11 260 10 207 9 864 8 429 8 341
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 2 848 2 715
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 994 887
Utdelning till aktieägare 1 000 200 2 500 250 250 625 250 1 500 0 200
Omsättning 17 521 17 072 18 180 15 322 13 899 13 448 12 738 11 425 11 094 10 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 13 12 12 11 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 196 1 156 1 172 1 111 1 073 1 030 1 059 1 084 1 059 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 426 450 419 437 424 413 400 386 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 500 3 397 4 379 3 434 2 246 2 282 2 429 2 180 2 437 1 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,49% -1,43% 13,66% 12,19% 4,16% 6,11% 7,49% 2,30% 6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,62% 18,35% 23,12% 21,65% 16,09% 14,96% 19,30% 16,99% 22,51% 14,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,13% 16,79% 22,40% 19,37% 13,49% 13,63% 16,92% 15,47% 17,91% 12,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,44% 70,83% 71,84% 73,37% 70,65% 71,70% 74,75% 74,08% 75,98% 73,25%
Rörelsekapital/omsättning 51,72% 68,21% 64,29% 58,58% 50,50% 57,19% 50,16% 56,58% 45,91% 52,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,90% 85,16% 81,25% 79,40% 77,12% 67,57% 64,50% 66,72% 63,04% 66,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 387,95% 549,37% 430,42% 364,00% 308,12% 374,30% 334,68% 372,85% 341,16% 404,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!