Visa allt om Grönåsens Älgpark AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 15 månader.

Bokslutet 2015 är 5 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-09 2015-09 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 5 393 3 245 1 914 5 221 4 558 4 792 3 850 3 182 3 027 2 968
Övrig omsättning 25 586 470 32 0 0 0 61 0 9
Rörelseresultat (EBIT) 860 654 -19 1 214 1 172 515 1 075 922 593 256
Resultat efter finansnetto 822 627 -50 1 178 1 127 443 1 034 910 595 268
Årets resultat 573 486 26 695 791 344 780 553 463 349
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-09 2015-09 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 907 3 062 3 215 3 371 3 541 3 616 3 684 2 719 210 136
Omsättningstillgångar 3 369 2 320 1 667 1 994 1 739 2 133 2 075 2 116 2 768 2 556
Tillgångar 6 276 5 382 4 882 5 366 5 280 5 749 5 760 4 835 2 978 2 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 695 3 123 2 637 2 610 1 915 1 124 1 531 751 1 998 1 835
Obeskattade reserver 1 100 1 004 994 1 080 790 678 678 658 458 458
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 793 903 1 013 1 095 2 305 1 815 1 953 2 063 0 0
Kortfristiga skulder 688 353 239 580 270 2 131 1 599 1 364 521 399
Skulder och eget kapital 6 276 5 382 4 882 5 366 5 280 5 749 5 760 4 835 2 978 2 692
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-09
2015-09
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - - 395 429 734 747
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - - 233 125 170 95
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 750 0 1 800 300
Omsättning 5 418 3 831 2 384 5 253 4 558 4 792 3 850 3 243 3 027 2 977
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 697 1 623 957 2 611 2 279 2 396 1 925 1 591 1 514 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 581 515 647 478 553 315 277 453 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 990 807 137 1 375 1 347 712 1 176 954 621 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,19% 69,54% -63,34% 14,55% -4,88% 24,47% 20,99% - 1,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,70% 12,15% -0,39% 22,62% 22,20% 8,96% 18,68% 19,07% 20,01% 10,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,95% 20,15% -0,99% 23,25% 25,71% 10,75% 27,95% 28,98% 19,69% 9,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,72% 67,30% 62,75% 71,65% 69,33% 70,72% 72,88% 73,60% 72,61% 63,44%
Rörelsekapital/omsättning 49,71% 60,62% 74,61% 27,08% 32,23% 0,04% 12,36% 23,63% 74,23% 72,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,55% 72,58% 69,90% 64,34% 47,94% 28,75% 35,76% 26,15% 79,09% 81,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 411,19% 532,01% 484,94% 252,93% 457,41% 77,05% 95,62% 115,47% 394,05% 410,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!