Visa allt om Mariefreds Camping AB
Visa allt om Mariefreds Camping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 613 2 284 2 298 2 140 1 818 2 026 2 100 2 112 2 086 1 959
Övrig omsättning - - - - 47 16 118 80 - 32
Rörelseresultat (EBIT) 164 422 633 385 260 529 760 827 454 468
Resultat efter finansnetto -12 232 429 134 124 388 582 616 139 193
Årets resultat 135 116 245 266 180 269 463 374 143 148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 690 6 810 6 831 6 935 7 039 6 052 6 247 6 829 6 667 6 950
Omsättningstillgångar 82 340 382 465 751 638 569 784 526 644
Tillgångar 6 771 7 150 7 213 7 400 7 790 6 690 6 815 7 613 7 193 7 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 135 1 001 885 510 3 231 1 909 1 640 1 187 813 669
Obeskattade reserver 0 190 111 0 208 330 308 355 249 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 129 158 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 099 5 428 5 757 6 086 3 523 3 971 4 287 5 542 5 650 5 943
Kortfristiga skulder 538 532 461 675 670 479 580 529 482 672
Skulder och eget kapital 6 771 7 150 7 213 7 400 7 790 6 690 6 815 7 613 7 193 7 594
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 468 200 200 200 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 701 521 504 383 0 55 40 50 44
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 220 163 158 146 199 126 120 126 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 613 2 284 2 298 2 140 1 865 2 042 2 218 2 192 2 086 1 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 653 761 1 149 1 070 909 1 013 1 050 1 056 1 043 980
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 308 344 334 267 335 193 181 189 182
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 528 738 489 376 723 980 1 048 853 933
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,40% -0,61% 7,38% 17,71% -10,27% -3,52% -0,57% 1,25% 6,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,42% 5,90% 8,78% 5,24% 3,40% 8,07% 11,21% 10,89% 6,59% 6,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,28% 18,48% 27,55% 18,13% 14,58% 26,65% 36,38% 39,25% 22,72% 24,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,01% 90,76% 88,34% 87,43% 92,74% 91,86% 89,48% 92,57% 92,04% 91,42%
Rörelsekapital/omsättning -17,45% -8,41% -3,44% -9,81% 4,46% 7,85% -0,52% 12,07% 2,11% -1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,76% 16,07% 13,47% 6,89% 43,44% 32,17% 27,40% 19,03% 13,80% 11,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,20% 62,03% 81,56% 68,15% 111,04% 131,11% 96,55% 146,31% 106,64% 93,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...