Visa allt om Bromma Express AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 13 879 15 431 13 895 14 755 12 646 12 747 11 773 9 225 8 809 8 069
Övrig omsättning 769 883 1 135 742 746 939 53 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -269 471 401 508 424 478 241 -133 59 321
Resultat efter finansnetto -287 444 357 450 366 447 243 -166 46 310
Årets resultat 10 251 171 289 280 234 166 -117 86 164
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 947 1 327 1 622 1 917 2 402 1 797 0 62 458 855
Omsättningstillgångar 3 490 4 137 4 157 4 611 3 780 4 248 3 707 3 562 3 597 2 833
Tillgångar 4 437 5 464 5 779 6 528 6 183 6 046 3 707 3 624 4 056 3 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 217 1 207 1 456 1 685 1 397 1 117 1 384 1 218 1 436 1 250
Obeskattade reserver 260 600 500 390 335 353 243 228 277 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 332 448 728 1 260 1 714 1 263 0 0 0 513
Kortfristiga skulder 2 628 3 208 3 095 3 192 2 737 3 312 2 081 2 179 2 343 1 563
Skulder och eget kapital 4 437 5 464 5 779 6 528 6 183 6 046 3 707 3 624 4 056 3 688
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 949 3 601 3 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 336 1 079 1 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 14 648 16 314 15 030 15 497 13 392 13 686 11 826 9 225 8 809 8 069
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 28 28 27 24 18 16 13 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 631 551 496 546 527 708 736 710 881 672
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 308 297 319 328 342 351 414 477 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 1 286 1 060 1 094 990 927 303 263 455 634
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,06% 11,05% -5,83% 16,68% -0,79% 8,27% 27,62% 4,72% 9,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,90% 8,62% 6,94% 7,78% 6,87% 7,91% 6,56% -3,64% 1,73% 9,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,89% 3,05% 2,89% 3,44% 3,36% 3,75% 2,06% -1,43% 0,79% 4,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,89% 86,84% 85,19% 82,86% 86,31% 70,46% 76,83% 81,30% 78,64% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,21% 6,02% 7,64% 9,62% 8,25% 7,34% 13,81% 14,99% 14,24% 15,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,00% 30,66% 31,94% 30,47% 26,82% 23,03% 42,45% 38,52% 40,73% 41,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,80% 128,96% 134,31% 144,45% 138,11% 128,26% 178,14% 163,47% 153,52% 181,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!