Visa allt om Nytida Kalkstenen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 7 500 8 150 7 786 7 606 16 005 14 483 21 352 25 491 20 748 17 945
Övrig omsättning 92 67 198 35 51 16 98 162 153 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 029 1 090 1 192 -1 909 1 625 70 5 938 6 117 1 036 4 199
Resultat efter finansnetto 1 053 1 090 1 193 -1 910 1 625 72 5 953 6 141 1 122 4 366
Årets resultat 8 0 0 0 1 625 0 4 707 4 787 546 4 337
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 40 131 202 287 243 746 3 310 2 093 7 802
Omsättningstillgångar 6 739 7 174 7 142 5 971 7 957 6 326 8 366 7 529 9 324 10 261
Tillgångar 6 768 7 214 7 273 6 173 8 244 6 569 9 112 10 838 11 417 18 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 275 5 267 5 267 5 267 5 267 5 267 5 267 6 560 4 773 9 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 493 1 581 2 006 906 2 977 1 302 3 845 4 279 6 645 8 836
Skulder och eget kapital 6 768 7 214 7 273 6 173 8 244 6 569 9 112 10 838 11 417 18 063
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 939 10 306 8 217 5 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 946 3 144 2 977 1 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 6 000 3 000 5 000
Omsättning 7 592 8 217 7 984 7 641 16 056 14 499 21 450 25 653 20 901 17 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 9 12 14 15 25 22 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 250 1 358 1 298 845 1 334 1 035 1 423 1 020 943 1 380
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 708 659 689 788 716 750 553 527 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 065 1 156 1 263 -1 829 1 726 134 6 038 6 222 1 335 4 632
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,98% 4,68% 2,37% -52,48% 10,51% -32,17% -16,24% 22,86% 15,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,56% 15,11% 16,40% -30,92% 19,71% 1,13% 65,34% 56,67% 9,92% 24,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,04% 13,37% 15,32% -25,10% 10,15% 0,51% 27,88% 24,09% 5,46% 24,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,20% 90,65% 93,86% 93,72% 93,50% 93,80% 100,00% 89,81% 93,55% 97,83%
Rörelsekapital/omsättning 69,95% 68,63% 65,96% 66,59% 31,12% 34,69% 21,17% 12,75% 12,91% 7,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,94% 73,01% 72,42% 85,32% 63,89% 80,18% 57,80% 60,53% 41,81% 51,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 451,37% 453,76% 356,03% 659,05% 267,28% 485,87% 217,58% 175,95% 140,32% 103,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!