Visa allt om Skärgårdens Byggteknik i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 044 1 743 21 140 40 063 7 949 637 17 749 12 018 20 566 5 011
Övrig omsättning 378 54 555 724 926 34 65 27 91 27
Rörelseresultat (EBIT) -1 647 -2 332 1 496 -1 230 -3 084 -5 266 -3 867 -3 785 -31 454
Resultat efter finansnetto 3 318 283 -2 588 -1 978 -5 389 -13 802 4 338 -4 350 1 516 1 089
Årets resultat 3 318 283 -2 588 -1 978 -5 389 -13 802 4 798 -1 423 1 516 1 089
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 13 230 0 0 0
Anläggningstillgångar 609 1 022 295 5 067 6 155 3 164 6 156 3 021 4 452 4 718
Omsättningstillgångar 12 251 21 065 35 228 20 825 10 897 21 560 28 651 22 650 24 098 19 641
Tillgångar 12 860 22 087 35 523 25 892 17 052 24 724 48 037 25 671 28 551 24 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 970 652 -2 147 182 2 160 19 794 33 595 14 198 15 621 14 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 137 271 29 1 468 789 1 715 2 765 4 701 3 854
Kortfristiga skulder 8 890 21 298 37 399 25 681 13 425 4 141 12 727 8 708 8 228 6 400
Skulder och eget kapital 12 860 22 087 35 523 25 892 17 052 24 724 48 037 25 671 28 551 24 359
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 772
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 496 1 853 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 730 825 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 422 1 797 21 695 40 787 8 875 671 17 814 12 045 20 657 5 038
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 1 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 044 1 743 10 570 20 032 3 975 637 17 749 4 006 5 142 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 867 607 688 538 1 423 1 158 853 682 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 559 -2 240 1 644 -1 027 -2 845 -4 828 -3 387 -3 227 467 927
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,10% -91,75% -47,23% 404,00% 1 147,88% -96,41% 47,69% -41,56% 310,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,80% 3,11% 6,50% -4,73% -18,08% -21,29% 9,67% -14,56% 7,01% 6,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 317,82% 39,36% 10,92% -3,06% -38,78% -826,22% 26,18% -31,10% 9,73% 31,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,08% 41,31% 23,44% 11,02% 27,55% 44,58% 13,39% 61,97% 30,72% 29,97%
Rörelsekapital/omsättning 321,93% -13,37% -10,27% -12,12% -31,80% 2 734,54% 89,72% 116,01% 77,17% 264,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,87% 2,95% -6,04% 0,70% 12,67% 80,06% 69,94% 55,31% 54,71% 57,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,81% 98,26% 93,41% 79,95% 78,99% 513,60% 220,15% 236,72% 255,57% 242,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!