Visa allt om Your car i Vänersborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 905 69 602 57 169 69 792 80 086 76 307 74 889 72 383 68 074 64 823
Övrig omsättning 271 629 1 114 797 820 721 941 1 586 344 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 156 2 994 1 984 3 026 3 226 1 173 2 763 3 231 1 898 1 276
Resultat efter finansnetto 1 159 2 996 1 964 3 021 3 220 1 168 2 760 3 226 1 897 1 272
Årets resultat 1 660 1 488 1 965 1 428 2 727 992 2 158 1 461 1 209 671
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 102 283 269 314 166 217 269 96 95
Omsättningstillgångar 8 049 16 782 17 216 14 957 18 299 16 262 17 003 14 365 15 207 11 527
Tillgångar 8 140 16 884 17 499 15 226 18 613 16 428 17 220 14 634 15 304 11 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 670 13 010 11 522 9 557 12 129 10 402 10 411 9 253 8 492 7 883
Obeskattade reserver 440 1 390 2 031 2 576 2 886 3 179 3 300 3 325 2 684 2 428
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 030 2 484 3 946 3 093 3 598 2 847 3 510 2 056 4 128 1 310
Skulder och eget kapital 8 140 16 884 17 499 15 226 18 613 16 428 17 220 14 634 15 304 11 622
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 013 2 212 2 066
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 1 373 1 026 948
Utdelning till aktieägare 1 000 8 000 0 0 4 000 1 000 1 000 1 000 700 600
Omsättning 22 176 70 231 58 283 70 589 80 906 77 028 75 830 73 969 68 418 64 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 8 8 7 8 9 9 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 953 8 700 7 146 9 970 10 011 8 479 8 321 8 043 9 725 9 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 500 465 511 535 543 526 495 470 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 167 3 005 1 995 3 071 3 278 1 225 2 815 3 283 1 931 1 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,53% 21,75% -18,09% -12,85% 4,95% 1,89% 3,46% 6,33% 5,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,31% 17,79% 11,35% 19,87% 17,33% 7,14% 16,06% 22,09% 12,43% 11,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,32% 4,31% 3,47% 4,34% 4,03% 1,54% 3,69% 4,47% 2,80% 1,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,97% 12,18% 11,43% 11,82% 11,84% 10,88% 12,12% 11,91% 11,19% 9,80%
Rörelsekapital/omsättning 32,04% 20,54% 23,21% 17,00% 18,36% 17,58% 18,02% 17,01% 16,27% 15,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,16% 83,48% 74,90% 75,96% 77,26% 78,41% 75,41% 80,95% 69,17% 84,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 402,82% 223,03% 168,37% 132,98% 238,85% 197,19% 182,85% 260,31% 147,84% 343,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!