Visa allt om H2M Fastighetsteknik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 260 069 210 629 206 533 207 398 220 265 192 316 139 988 133 300 122 664 143 015
Övrig omsättning 985 899 1 043 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 537 5 534 2 273 9 658 3 336 3 904 513 1 226 196 4 654
Resultat efter finansnetto 9 416 5 522 2 223 9 339 5 243 3 835 177 499 523 4 470
Årets resultat 6 961 4 363 161 8 786 1 465 2 918 52 132 305 3 424
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 595 774 457 853 1 806 1 886 3 708 3 877 2 681 514
Omsättningstillgångar 64 866 52 216 51 340 47 650 45 787 44 829 42 623 33 627 28 636 35 871
Tillgångar 65 461 52 990 51 797 48 503 47 593 46 715 46 331 37 504 31 317 36 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 331 14 371 10 008 13 846 8 360 6 895 3 977 3 925 3 793 4 988
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 322 3 323 3 322 3 260 3 317
Avsättningar (tkr) 302 840 342 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 125 625 5 068 1 382 3 298 10 293 9 880 6 233 4 076
Kortfristiga skulder 47 828 37 654 40 822 29 589 37 851 33 200 28 739 20 377 18 031 24 005
Skulder och eget kapital 65 461 52 990 51 797 48 503 47 593 46 715 46 331 37 504 31 317 36 385
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - 699 1 033 1 275 1 625 563 559
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 884 44 540 52 262 47 369 32 001 30 392 21 929 24 991 24 582 21 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 519 17 501 19 557 18 690 12 426 11 913 9 421 9 994 9 684 8 513
Utdelning till aktieägare 0 4 000 0 4 000 3 300 0 0 0 0 1 500
Omsättning 261 054 211 528 207 576 207 398 220 265 192 316 139 988 133 300 122 664 143 015
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 143 116 133 73 85 76 60 60 77 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 819 1 816 1 553 2 841 2 591 2 530 2 333 2 222 1 593 2 345
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 564 569 956 556 599 567 645 473 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 819 5 971 2 668 10 396 4 214 4 732 1 405 2 014 478 4 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,47% 1,98% -0,42% -5,84% 14,53% 37,38% 5,02% 8,67% -14,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,63% 10,52% 4,43% 19,48% 11,69% 8,83% 1,13% 2,08% 1,91% 12,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,68% 2,65% 1,11% 4,56% 2,53% 2,14% 0,37% 0,58% 0,49% 3,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,52% 55,55% 59,13% 59,82% 37,15% 41,72% 75,15% 82,45% 87,73% 89,47%
Rörelsekapital/omsättning 6,55% 6,91% 5,09% 8,71% 3,60% 6,05% 9,92% 9,94% 8,65% 8,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,48% 27,12% 19,32% 28,55% 17,57% 20,31% 14,18% 17,37% 20,23% 20,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,62% 138,67% 125,77% 161,04% 120,97% 135,03% 148,31% 165,02% 158,82% 149,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!