Visa allt om Bysala Åkeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 2 880 2 692 2 287 2 250 2 251 3 044 2 395 1 815 1 368 1 385
Övrig omsättning 0 6 7 0 0 191 0 18 400 0
Rörelseresultat (EBIT) 124 -57 88 77 -86 237 103 145 196 104
Resultat efter finansnetto 88 -91 71 63 -104 180 50 93 58 83
Årets resultat 88 -41 18 63 -84 121 34 73 42 83
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 674 845 1 017 389 536 683 2 031 1 581 1 816 225
Omsättningstillgångar 492 556 689 324 438 440 764 249 191 219
Tillgångar 1 166 1 401 1 706 713 974 1 124 2 795 1 830 2 008 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 307 348 330 268 351 230 296 223 182
Obeskattade reserver 0 0 50 0 0 20 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 327 450 754 58 197 420 1 295 1 061 1 378 127
Kortfristiga skulder 444 644 553 324 510 332 1 270 473 406 135
Skulder och eget kapital 1 166 1 401 1 706 713 974 1 124 2 795 1 830 2 008 444
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - - 288 288 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - - 14 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - - 119 114 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 2 880 2 698 2 294 2 250 2 251 3 235 2 395 1 833 1 768 1 385
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 440 1 346 1 144 1 125 1 126 1 015 1 198 1 815 1 368 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 586 528 522 511 405 305 467 444 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 296 115 186 224 61 424 453 450 431 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,98% 17,71% 1,64% -0,04% -26,05% 27,10% 31,96% 32,68% -1,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,63% -4,07% 5,16% 10,80% -8,83% 21,09% 3,69% 7,92% 9,76% 23,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,31% -2,12% 3,85% 3,42% -3,82% 7,79% 4,30% 7,99% 14,33% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,93% 99,96% 98,86% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,85% 99,35%
Rörelsekapital/omsättning 1,67% -3,27% 5,95% 0,00% -3,20% 3,55% -21,13% -12,34% -15,72% 6,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,88% 21,91% 22,68% 46,28% 27,52% 32,62% 8,23% 16,17% 11,11% 40,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,81% 86,34% 124,59% 100,00% 85,88% 132,53% 60,16% 52,64% 47,04% 162,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!