Visa allt om Teknik Isolering i Stockholm AB
Visa allt om Teknik Isolering i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 871 13 442 10 916 13 927 16 247 14 201 13 402 14 108 11 733 11 252
Övrig omsättning 462 31 164 - - - - - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 052 1 674 522 1 912 2 595 1 218 997 1 939 573 993
Resultat efter finansnetto 6 053 1 677 523 1 913 2 596 1 217 998 1 934 565 985
Årets resultat 3 508 3 345 345 1 071 1 435 728 459 999 230 650
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 211 228 194 264 298 427 221 273 137
Omsättningstillgångar 10 192 7 392 9 293 10 052 8 399 6 706 5 657 4 933 4 412 3 483
Tillgångar 10 502 7 603 9 521 10 246 8 663 7 004 6 084 5 155 4 685 3 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 053 5 545 4 201 5 856 4 785 3 350 2 762 2 423 1 544 1 404
Obeskattade reserver 1 500 0 2 665 2 645 2 145 1 553 1 385 1 085 580 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 949 2 058 2 655 1 745 1 733 2 101 1 937 1 646 2 560 1 815
Skulder och eget kapital 10 502 7 603 9 521 10 246 8 663 7 004 6 084 5 155 4 685 3 620
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 372 360 362 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 568 4 162 5 161 3 834 3 264 2 701 2 439 2 206 1 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 349 1 066 1 226 1 312 978 895 761 858 758
Utdelning till aktieägare 2 500 3 000 2 000 2 000 0 0 140 120 120 90
Omsättning 21 333 13 473 11 080 13 927 16 247 14 201 13 402 14 108 11 742 11 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 14 12 10 10 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 605 1 034 910 995 1 354 1 420 1 340 1 411 1 304 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 477 457 476 450 464 437 383 411 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 161 1 741 659 2 032 2 752 1 369 1 148 2 018 671 1 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,27% 23,14% -21,62% -14,28% 14,41% 5,96% -5,00% 20,24% 4,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,64% 22,07% 5,50% 18,67% 29,98% 17,42% 16,40% 37,63% 12,23% 27,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,00% 12,48% 4,80% 13,74% 15,98% 8,59% 7,45% 13,75% 4,88% 8,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,62% 80,78% 79,49% 80,63% 71,00% 72,77% 73,57% 71,12% 67,19% 74,17%
Rörelsekapital/omsättning 34,70% 39,68% 60,81% 59,65% 41,03% 32,43% 27,76% 23,30% 15,78% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,78% 72,93% 65,96% 77,29% 73,48% 64,17% 62,18% 62,51% 41,87% 46,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,47% 330,03% 313,30% 533,30% 457,41% 291,77% 248,32% 240,89% 132,27% 180,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...