Visa allt om Fastigheter i Linde AB
Visa allt om Fastigheter i Linde AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 142 917 134 285 133 092 26 721 55 472 52 856 46 309 41 401 71 898 70 173
Övrig omsättning 3 023 11 670 1 849 115 395 5 94 2 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 368 10 800 10 684 3 841 1 720 6 464 10 990 4 186 20 061 19 382
Resultat efter finansnetto 13 346 667 -384 2 217 -290 -1 -2 852 -5 023 -6 689 -6 898
Årets resultat 11 214 -6 534 -482 1 923 -306 49 -3 205 -3 064 -4 808 -5 357
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 026 065 1 081 777 977 409 697 817 423 861 399 826 804 353 726 032 576 786 512 484
Omsättningstillgångar 130 050 58 388 68 346 32 820 68 492 47 808 82 431 72 918 52 142 10 291
Tillgångar 1 156 115 1 140 165 1 045 755 730 637 492 353 447 634 886 784 798 950 628 928 522 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 341 128 329 915 336 448 398 505 92 892 93 730 89 020 23 362 20 935 20 906
Obeskattade reserver 4 843 4 843 2 743 223 15 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 388 1 806 1 842 299 299 501 0 0 0 0
Långfristiga skulder 759 100 753 920 654 246 291 404 333 391 321 957 764 215 759 698 590 741 460 134
Kortfristiga skulder 49 656 49 681 50 476 40 206 65 756 31 446 33 549 15 890 17 252 41 735
Skulder och eget kapital 1 156 115 1 140 165 1 045 755 730 637 492 353 447 634 886 784 798 950 628 928 522 775
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 222 1 147 1 207 342 869 489 267 236 242 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 275 12 204 14 928 7 059 4 806 4 449 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 666 6 310 8 147 4 182 1 961 1 853 45 65 66 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 145 940 145 955 134 941 26 836 55 867 52 861 46 403 41 403 71 901 70 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 34 34 18 12 12 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 083 3 950 3 914 1 485 4 623 4 405 46 309 41 401 71 898 70 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 597 723 637 633 566 130 184 181 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 554 65 435 53 553 4 720 2 721 7 500 16 909 10 415 29 733 28 236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,43% 0,90% 398,08% -51,83% 4,95% 14,14% 11,85% -42,42% 2,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,13% 1,10% 1,29% 1,35% 1,88% 3,91% 1,82% 1,42% 3,25% 3,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,25% 9,33% 10,15% 36,88% 16,67% 33,12% 34,91% 27,43% 28,41% 27,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,67% 65,53% 84,21% 27,86% 33,98% 65,46% 41,26% 50,65% 51,18%
Rörelsekapital/omsättning 56,25% 6,48% 13,43% -27,64% 4,93% 30,96% 105,56% 137,75% 48,53% -44,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,83% 29,27% 32,38% 54,57% 18,87% 20,94% 10,04% 2,92% 3,33% 4,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,28% 97,09% 114,88% 55,87% 82,49% 152,03% 245,70% 458,22% 301,72% 24,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...