Visa allt om Svandals VVS AB
Visa allt om Svandals VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 650 3 963 4 674 4 605 5 410 4 774 7 498 5 510 5 824 5 919
Övrig omsättning 41 115 121 139 117 152 204 117 135 153
Rörelseresultat (EBIT) 128 59 179 -11 12 424 31 30 68 126
Resultat efter finansnetto 53 -12 87 -98 -55 347 -55 -39 10 84
Årets resultat 42 -12 87 -98 5 234 -55 -39 1 50
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 412 332 301 249 187 47 38 25 4 33
Omsättningstillgångar 1 394 1 553 1 647 1 743 1 699 1 506 1 812 1 838 1 811 1 865
Tillgångar 1 806 1 885 1 948 1 992 1 886 1 553 1 850 1 862 1 815 1 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 376 389 302 400 395 161 226 265 264
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 666 675 645 724 836 395 524 469 396 339
Kortfristiga skulder 721 833 915 966 650 703 1 166 1 168 1 153 1 295
Skulder och eget kapital 1 806 1 885 1 948 1 992 1 886 1 553 1 850 1 862 1 815 1 898
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 292 430 282 309 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 083 1 227 1 454 1 591 1 669 845 1 321 858 902 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 427 478 514 542 534 424 573 391 418 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 691 4 078 4 795 4 744 5 527 4 926 7 702 5 627 5 959 6 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 6 6 5 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 217 991 935 768 902 955 1 250 1 102 1 165 1 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 431 399 360 375 317 397 315 336 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 60 183 2 27 438 49 37 98 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,90% -15,21% 1,50% -14,88% 13,32% -36,33% 36,08% -5,39% -1,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,31% 3,40% 9,19% -0,50% 0,64% 27,37% 1,78% 1,61% 3,91% 6,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,62% 1,61% 3,83% -0,22% 0,22% 8,90% 0,44% 0,54% 1,22% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,47% 57,10% 59,09% 57,74% 52,38% 53,67% 49,01% 45,26% 43,92% 39,04%
Rörelsekapital/omsättning 18,44% 18,17% 15,66% 16,87% 19,39% 16,82% 8,62% 12,16% 11,30% 9,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,20% 19,95% 19,97% 15,16% 21,21% 28,28% 8,70% 12,14% 14,60% 13,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,05% 65,67% 64,37% 60,25% 102,15% 82,65% 72,30% 89,90% 73,20% 95,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...