Visa allt om SSV Bygg AB
Visa allt om SSV Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 17 756 19 401 15 003 5 081 2 361 4 309 451 155 0 791
Övrig omsättning 3 518 699 187 - - - - - - 57
Rörelseresultat (EBIT) 372 4 061 2 861 167 647 189 161 -9 -14 33
Resultat efter finansnetto 325 4 326 2 827 160 640 182 161 -9 -14 33
Årets resultat 1 184 2 491 1 461 124 461 182 161 -9 -14 33
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 162 3 964 3 335 1 381 243 138 0 0 0 10
Omsättningstillgångar 6 532 6 267 2 993 1 652 1 643 1 344 590 56 167 47
Tillgångar 10 695 10 231 6 329 3 033 1 885 1 482 590 56 167 57
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 237 4 053 1 562 918 1 134 673 251 52 51 53
Obeskattade reserver 906 2 106 980 32 32 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 250 1 195 1 018 227 95 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 303 2 878 2 769 1 856 625 809 339 5 116 5
Skulder och eget kapital 10 695 10 231 6 329 3 033 1 885 1 482 590 56 167 57
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 523 3 165 1 055 492 1 826 95 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 1 279 1 078 528 167 550 30 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 274 20 100 15 190 5 081 2 361 4 309 451 155 0 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 9 5 2 7 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 776 2 156 1 667 1 016 1 181 616 451 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 542 469 282 372 335 125 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 991 4 446 3 113 274 706 197 161 -9 -14 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,48% 29,31% 195,28% 115,21% -45,21% 855,43% 190,97% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,48% 42,70% 45,20% 5,51% 34,32% 12,75% 27,29% -16,07% - 57,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,10% 22,52% 19,07% 3,29% 27,40% 4,39% 35,70% -5,81% - 4,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,56% 73,44% 60,19% 59,06% 90,60% 92,60% 73,39% -5,81% - 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,19% 17,47% 1,49% -4,01% 43,12% 12,42% 55,65% 32,90% - 5,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,57% 55,67% 36,76% 31,09% 61,41% 45,41% 42,54% 92,86% 30,54% 92,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,76% 217,76% 108,09% 89,01% 262,88% 166,13% 174,04% 1 120,00% 2,59% 940,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...