Visa allt om Kretslopp & Recycling i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 42 257 37 222 32 191 5 701 2 807 4 654 11 335 7 608 20 427 24 067
Övrig omsättning 255 60 386 34 3 262 0 231 100 1 174
Rörelseresultat (EBIT) 749 678 301 55 -67 -372 -334 -1 302 1 022 2 240
Resultat efter finansnetto 441 659 244 19 -118 -461 -411 -1 480 745 1 803
Årets resultat 30 29 1 19 22 -201 9 704 213 643
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 369 1 275 764 27 0 171 674 5 089 3 950 3 265
Omsättningstillgångar 6 330 6 029 4 748 10 208 1 449 1 632 3 745 2 252 6 943 4 252
Tillgångar 9 700 7 304 5 511 10 235 1 449 1 803 4 419 7 341 10 893 7 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 837 658 657 639 617 818 1 780 1 076 862
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 140 400 1 582 2 770 1 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 245 0 0 196 107 265 169 783 702 983
Kortfristiga skulder 7 587 6 466 4 854 9 382 703 780 3 031 3 197 6 345 3 971
Skulder och eget kapital 9 700 7 304 5 511 10 235 1 449 1 803 4 419 7 341 10 893 7 517
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 2 012 3 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 810 1 097
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 970 970 0 0
Omsättning 42 512 37 282 32 577 5 735 2 810 4 916 11 335 7 839 20 527 25 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 1 3 3 4 5 8 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 086 12 407 10 730 5 701 936 1 551 2 834 1 522 2 553 2 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 726 576 129 518 518 522 315 375 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 369 872 383 59 83 -105 249 -808 1 417 2 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,53% 15,63% 464,66% 103,10% -39,69% -58,94% 48,99% -62,76% -15,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,75% 9,28% 5,46% 0,54% -4,62% -20,63% -7,56% -17,72% 9,40% 29,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,78% 1,82% 0,94% 0,96% -2,39% -7,99% -2,95% -17,10% 5,01% 9,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,53% 17,63% 17,27% 17,72% 85,96% 56,77% 46,77% 48,34% 40,14% 52,45%
Rörelsekapital/omsättning -2,97% -1,17% -0,33% 14,49% 26,58% 18,31% 6,30% -12,42% 2,93% 1,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,94% 11,46% 11,94% 6,42% 44,10% 40,28% 25,57% 41,06% 29,71% 29,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,38% 53,82% 71,49% 19,43% 206,12% 209,23% 123,56% 65,75% 107,11% 92,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!